La mort de la jo­ve de Las Ga­bi­as va ser un crim mas­clis­ta

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

VI­O­LÈN­CIA MAS­CLIS­TA L’in­for­me de la Gu­àr­dia Ci­vil so­bre la mort a trets ara fa una set­ma­na d’una jo­ve de 21 anys i de la se­va ex­pa­re­lla de 24 en un camp de tir de Las Ga­bi­as (Gra­na­da) con­clou que la mort de la no­ia va ser in­ten­ci­o­na­da, i la d’ell, un su­ï­ci­di poste­ri­or. A més a més del re­sul­tat de les au­tòpsi­es, la Gu­àr­dia Ci­vil ha tin­gut en comp­te que els dos trets mor­tals es van dis­pa­rar en un in­ter­val de temps molt breu i que no hi va ha­ver tru­ca­da d’au­xi­li ni crits des­prés del pri­mer. Ar­ran d’aques­ta con­clu­sió, la De­le­ga­ció del Go­vern con­tra la Vi­o­lèn­cia de Gè­ne­re ho ha con­fir­mat com un cas de vi­o­lèn­cia mas­clis­ta. Abans que es fes pú­blic el re­sul­tat fi­nal de l’in­for­me, els pa­res de la jo­ve ja sos­te­ni­en que la se­va fi­lla ha­via es­tat as­sas­si­na­da pel seu ex­nò­vio, con­clu­sió a què de­ien que ha­vi­en ar­ri­bat –en­tre al­tres mo­tius– pels in­di­cis dels àu­di­os de WhatsApp en­vi­ats per la se­va fi­lla a una ami­ga, en què s’es­men­ta­ven els pro­ble­mes psi­co­lò­gics de la se­va ex­pa­re­lla re­la­ci­o­nats amb la “bi­po­la­ri­tat, l’an­si­e­tat i el tras­torn per­se­cu­to­ri”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.