L’ebo­la ar­ri­ba a l’RD Con­go en una ciu­tat amb 1,2 mi­li­ons de per­so­nes

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

SA­LUT GLOBAL El brot d’ebo­la que afec­ta la Re­pú­bli­ca De­mo­crà­ti­ca del Con­go ha ar­ri­bat per pri­me­ra ve­ga­da a una zo­na ur­ba­na des­prés que s’ha­gi con­fir­mat un cas de la malal­tia a Mban­daka, que té apro­xi­ma­da­ment 1,2 mi­li­ons d’ha­bi­tants. L’Or­ga­nit­za­ció Mun­di­al de la Sa­lut (OMS) ha qua­li­fi­cat l’ar­ri­ba­da de l’ebo­la a la ciu­tat de “si­tu­a­ció molt pre­o­cu­pant”, ja que pot fa­ci­li­tar la pro­pa­ga­ció del vi­rus i re­du­eix les es­pe­ran­ces de con­te­nir el brot a curt ter­mi­ni. A més del cas con­fir­mat, al­menys du­es per­so­nes més a Mban­daka te­nen símp­to­mes d’ha­ver con­tret l’ebo­la. “Es­ti­mem que més de 300 per­so­nes han es­tat en con­tac­te di­rec­te o in­di­rec­te amb per­so­nes in­fec­ta­des pel vi­rus de l’ebo­la a Mban­daka”, ha de­cla­rat un met­ge d’un hos­pi­tal de la ciu­tat, on ahir es van viu­re es­ce­nes de pà­nic. Mban­daka és a la vo­ra del riu Con­go, a un cen­te­nar de qui­lò­me­tres de Biko­ro, una re­gió ru­ral d’ac­cés di­fí­cil on s’ha­vi­en tro­bat tots els ca­sos del brot re­gis­trats fins ara. L’in­tens tràn­sit flu­vi­al que hi ha en­tre Mban­daka i Kins­ha­sa, la ca­pi­tal del pa­ís, amb gai­re­bé deu mi­li­ons d’ha­bi­tants, fa té­mer que l’ebo­la es pu­gui es­ten­dre sen­se con­trol les prò­xi­mes set­ma­nes.

JOHN BOMPENGO / AP

Un tre­ba­lla­dor en un cen­tre de trac­ta­ment d’ebo­la a Biko­ro

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.