Re­ti­ren lots de for­mat­ge re­bloc­hon fran­cès

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

CON­SUM El Mi­nis­te­ri de Sa­ni­tat ha or­de­nat re­ti­rar lots de pe­ces de 450 grams de for­mat­ge re­bloc­hon dis­tri­bu­ï­des a An­da­lu­sia pel fa­bri­cant fran­cès Cha­bert i, mit­jan­çant la mar­ca Re­flets de Fran­ce, en es­ta­bli­ments del grup Car­re­four de tot Es­pa­nya i An­dor­ra. La re­ti­ra­da té lloc des­prés de fer-se pú­blics set ca­sos d’in­to­xi­ca­ció en nens a Fran­ça pel bac­te­ri E.co­li, pre­sump­ta­ment as­so­ci­ats amb el con­sum d’aquest for­mat­ge.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.