És im­por­tant que tots de­nun­ci­em les agres­si­ons”

La Vanguardia (Català) - - PÀGINES ESPECIALS - FÀTIMA ZHORA, VÍC­TI­MA D’AGRES­SIÓ PER MO­TIUS D’ISLAMOFÒBIA

La Fàtima és una jo­ve de 29 anys que va néi­xer al Mar­roc, però quan te­nia set anys va ve­nir amb la se­va fa­mí­lia a Ca­ta­lu­nya. “Aquí és on m’he cri­at, on he es­tu­di­at, on tre­ba­llo i d’on em sen­to”, re­mar­ca la jo­ve que s’ha for­mat com a au­xi­li­ar d’in­fer­me­ria i ac­tu­al­ment tre­ba­lla en un ge­ri­à­tric.

Fins fa un pa­rell d’anys, la vi­da de la Fàtima trans­cor­ria amb nor­ma­li­tat, “sem­pre m’he sen­tit ple­na­ment in­te­gra­da, i sí que és ve­ri­tat que a ve­ga­des hi ha qui, des de l’ano­ni­mat, t’in­sul­ta per ser mu­sul­ma­na, però són ca­sos pun­tu­als als quals no do­no mas­sa im­por­tàn­cia”, ex­pli­ca.

Però va ar­ri­bar un dia, men­tre ana­va en au­to­bús a l’hos­pi­tal del Mar a veu­re el seu pa­re que es­ta­va in­gres­sat, que la Fàtima va de­ci­dir que ja n’hi ha­via prou. “Una se­nyo­ra va pu­jar a l’au­to­bús dar­re­re meu i em va em­pè­nyer una ve­ga­da, du­es, tres... em vaig gi­rar i li vaig de­ma­nar que s’atu­rés”, ex­pli­ca la jo­ve. A par­tir d’aquí, la si­tu­a­ció es va com- pli­car, la se­nyo­ra va co­men­çar a in­sul­tar la Fàtima pel fet que no era “d’aquí”, a in­cre­men­tar el seu to i els co­men­ta­ris is­la­mo­fò­bics fins que la Fàtima va dir-se que ja n’hi ha­via prou, que no te­nia per què aguan­tar aque­lla si­tu­a­ció. Va tru­car els Mos­sos d’Es­qua­dra, l’au­to­bús es va atu­rar i tot se­guit va pre­sen­tar una de­nún­cia. “Per a mi aque­lla si­tu­a­ció va ser molt vi­o­len­ta, i tot ple­gat em va pro­vo­car un atac d’an­si­e­tat, un munt de pro­ble­mes i vaig ha­ver de de­ma­nar la bai­xa la­bo­ral”.

A tra­vés d’una as­so­ci­a­ció que co­nei­xia va con­tac­tar amb l’Ofi­ci­na per la No Dis­cri­mi­na­ció “on des d’un ini­ci m’han ofert su­port, in­for­ma­ció, acom­pa­nya­ment i aten­ció ju­rí­di­ca, i m’han aju­dat a ti­rar en­da­vant la de­nún­cia”.

La Fàtima té ga­nes que tot aca­bi, per­què els fets van te­nir lloc el maig de 2016, ara fa dos anys, “però pen­so que és im­por­tant de­nun­ci­ar les dis­cri­mi­na­ci­ons i les agres­si­ons, per­què la llei ens em­pa­ra i cal que tot­hom es tro­bi aquí com a ca­sa se­va!”, con­clou la jo­ve.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.