In­ter­ven­ció de la Sín­di­ca pels as­sen­ta­ments

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

La Sín­di­ca de Greu­ges de Bar­ce­lo­na, Ma­ria As­sump­ció Vi­là, va anun­ci­ar ahir, des­prés de vi­si­tar dos as­sen­ta­ments de per­so­nes sen­se llar ubi­cats al dis­tric­te de Sant Martí, que ha po­sat en mar­xa una ac­tu­a­ció d’ofi­ci per sa­ber com es desen­vo­lu­pen les com­pe­tèn­ci­es mu­ni­ci­pals en aquest àm­bit. A tra­vés d’un co­mu­ni­cat, Vi­là i el seu equip van ma­ni­fes­tar la se­va pre­o­cu­pa­ció per la pro­li­fe­ra­ció d’as­sen­ta­ments els úl­tims me­sos –no­més en­tre els dos so­lars vi­si­tats es comp­ta­bi­lit­zen 60 bar­ra­ques– i van la­men­tar les “ín­fi­mes” con­di­ci­ons de sa­lu­bri­tat i hi­gi­e­ne en què vi­uen els seus po­bla­dors. “La di­men­sió del pro­ble­ma no pa­ra de créi­xer mal­grat l’es­forç mu­ni­ci­pal”, va as­se­nya­lar la Sín­di­ca, que va re­cla­mar un pac­te po­lí­tic per pla­ni­fi­car una so­lu­ció global i la col·la­bo­ra­ció en­tre ad­mi­nis­tra­ci­ons. La pri­me­ra res­pos­ta a la re­cla­ma­ció de la Sín­di­ca la va do­nar al cap de poc temps la ti­nen­ta d’al­cal­de de Drets So­ci­als de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, La­ia Or­tiz, que va mos­trar la se­va “ple­na dis­po­si­ció” a col·la­bo­rar en aques­ta ac­tu­a­ció d’ofi­ci. Or­tiz va as­se­gu­rar que la dels as­sen­ta­ments és una qües­tió que pre­o­cu­pa l’Ajun­ta­ment i que l’ad­mi­nis­tra­ció lo­cal “es­tà ate­nent com mai”. A la Sín­di­ca de Greu­ges de Bar­ce­lo­na se li acu­mu­la la fei­na. Ahir el pre­si­dent del grup mu­ni­ci­pal so­ci­a­lis­ta, Jaume Coll­bo­ni, li va pre­sen­tar una quei­xa per­què el go­vern mu­ni­ci­pal re­fu­sa de­ma­nar in­for­mes per ava­lu­ar el risc de la pre­sèn­cia de man­ters a les an­da­nes del me­tro i dels fer­ro­car­rils. Coll­bo­ni va qua­li­fi­car el go­vern d’Ada Co­lau de “ne­gli­gent amb la se­va obli­ga­ció de ga­ran­tir la se­gu­re­tat dels vi­at­gers”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.