Sen­se­lla­ris­me: pri­o­ri­tat de pa­ís?

La Vanguardia (Català) - - VIURE - La­ia Or­tiz Ti­nen­ta d’al­cal­de de Drets So­ci­als

ABar­ce­lo­na hem vist com els dar­rers anys s’in­cre­men­ta­va pro­gres­si­va­ment la xi­fra de per­so­nes dor­mint al car­rer des de les 658 de­tec­ta­des en el pri­mer re­comp­te de l’any 2008 fins a les 1.026 comp­ta­bi­lit­za­des en el dar­rer, el maig del 2017. En pa­ral·lel, l’Ajun­ta­ment i les en­ti­tats so­ci­als, agru­pats en la Xar­xa d’Aten­ció a Per­so­nes Sen­se Llar, han in­cre­men­tat la se­va capa­ci­tat d’aten­ció de les 1.200 pla­ces d’allot­ja­ment a les més de 2.000 ac­tu­als.

Allot­jar més per­so­nes és una obli­ga­ció po­lí­ti­ca i mo­ral, però les evi­dèn­ci­es d’ar­reu d’Eu­ro­pa ens de­mos­tren que no és la so­lu­ció al pro­ble­ma. L’any 2017, a Ber­lín es van comp­tar 30.000 per­so­nes dor­mint en al­bergs i cen­tres d’aco­lli­da, 10.000 més que l’any an­te­ri­or. A Brus­sel·les, cen­tre neu­ràl­gic i sim­bò­lic de la Unió Eu­ro­pea, el nom­bre de per­so­nes dor­mint al car­rer es va du­pli­car en­tre el 2014 i el 2016.

La si­tu­a­ció és pre­o­cu­pant. El 2016, l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na va po­sar en mar­xa el Pla de Llui­ta con­tra el Sen­se­lla­ris­me 2016-2020 per con­ver­tir el sen­se­lla­ris­me en una pri­o­ri­tat po­lí­ti­ca a la ciu­tat.

Amb les en­ti­tats so­ci­als es­pe­ci­a­lit­za­des, pro­fes­si­o­nals mu­ni­ci­pals i per­so­nes afec­ta­des i ate­ses en els di­fe­rents ser­veis, vam de­ci­dir lí­ni­es d’ac­tu­a­ció de ciu­tat. Ens vam pro­po­sar créi­xer en l’ofer­ta de pla­ces re­si­den­ci­als ba­sant-nos en les ne­ces­si­tats de­tec­ta­des i amb l’ob­jec­tiu de re­duir la pres­sió so­bre els cen­tres de pri­me­ra aco­lli­da. Per ai­xò vam obrir un cen­tre per a jo­ves sen­se llar i un al­tre d’es­pe­ci­a­lit­zat en l’acom­pa­nya­ment a per­so­nes amb pro­ble­mes de sa­lut men­tal.

Els nous cen­tres ofe­rei­xen ha­bi­ta­ci­ons pe­ti­tes o in­di­vi­du­als, i du­rant el 2018 i el 2019 es po­sa­ran en mar­xa dos re­cur­sos amb ha­bi­tat­ges amb su­port so­ci­al. Per­què apos­tem per es­pais amb més in­ti­mi­tat i per la qua­li­tat en l’aten­ció, es des­ti­na­rà una im­por­tant in­ver­sió a re­for­mar els cen­tres de pri­me­ra aco­lli­da de la Zo­na Fran­ca i Sar­rià. Aquest man­dat mu­ni­ci­pal, els allot­ja­ments i ha­bi­tat­ges del Pro­gra­ma Mu­ni­ci­pal d’Aten­ció a Per­so­nes Sen­se Llar han cres­cut de les 1.046 pla­ces del 2015 a les ac­tu­als 1.343.

Tam­bé s’han re­for­çat els equips de car­rer i s’ha mi­llo­rat la co­or­di­na­ció amb els ser­veis sa­ni­ta­ris. I, a par­tir de les apor­ta­ci­ons del grup de per­so­nes sen­se llar del con­sell mu­ni­ci­pal de Be­nes­tar So­ci­al, hem apli­cat un pro­gra­ma de re­for­mes i mi­llo­res en equi­pa­ments re­si­den­ci­als, men­ja­dors, cen­tres de dia i ser­veis d’hi­gi­e­ne.

Hi ha fac­tors po­lí­tics que con­tri­bu­ei­xen que el sen­se­lla­ris­me crei­xi: la fal­ta de con­trol dels preus dels llo­guers, la des­pro­tec­ció le­gal de per­so­nes mi­grants, la re­gu­la­ció del mer­cat la­bo­ral que por­ta a una crei­xent pre­ca­ri­e­tat o el no des­ple­ga­ment de la ren­da ga­ran­ti­da de ciu­ta­da­nia... Ens hau­ria de fer aver­go­nyir a tots que les po­lí­ti­ques s’allu­nyin tant de la pro­tec­ció de drets bà­sics.

Bar­ce­lo­na do­na ser­vei a gent que ve de tot ar­reu bus­cant opor­tu­ni­tats per sor­tir del car­rer. El 47% de les per­so­nes ate­ses als cen­tres de pri­me­ra aco­lli­da aques­ta nit fe­ia menys de tres me­sos que eren a la ciu­tat quan van en­trar-hi. No po­dem con­cen­trar l’aten­ció en una ciu­tat quan la po­bre­sa se­ve­ra afec­ta tot el pa­ís. Per po­sar fi al sen­se­lla­ris­me i aten­dre amb dig­ni­tat és ur­gent dis­po­sar de po­lí­ti­ques i in­ver­si­ons de pa­ís.

Per po­sar fi al sen­se­lla­ris­me ca­len po­lí­ti­ques i in­ver­si­ons de pa­ís

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.