El sa­ló so­bre co­merç elec­trò­nic eDe­li­very creix i s’in­ter­na­ci­o­na­lit­za

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Jo­se Po­lo

BAR­CE­LO­NA La fi­ra eDe­li­very, de­di­ca­da a la lo­gís­ti­ca del co­merç elec­trò­nic, reu­ni­rà més fir­mes i apos­ta­rà per la in­ter­na­ci­o­na­lit­za­ció. En la se­go­na edi­ció, que se ce­le­bra­rà del 5 al 7 de juny pa­ral·le­la­ment al Sa­ló In­ter­na­ci­o­nal de la Lo­gís­ti­ca (SIL), tin­drà “un 20% més d’em­pre­ses”, se­gons va ex­pli­car ahir el de­le­gat de l’Es­tat al Con­sor­ci de la Zo­na Fran­ca de Bar­ce­lo­na (CZFB), Jor­di Cor­net. La ini­ci­a­ti­va im­pul­sa­da pel CZFB con­gre­ga­rà més de 50 ex­po­si­tors, en­tre els quals hi hau­rà els lí­ders del sec­tor. “Hem fet un pas im­por­tant en la in­ter­na­ci­o­na­lit­za­ció de les po­nèn­ci­es”, va afe­gir la di­rec­to­ra ge­ne­ral d’eDe­li­very, Blan­ca So­ri­gué. Es­pe­ren 4.000 vi­si­tants. En col·la­bo­ra­ció amb la Sa­lle Tech­no­va, s’or­ga­nit­za­rà un con­curs d’em­pre­ses emer­gents que pre­sen­tin “so­lu­ci­ons dis­rup­ti­ves” per mi­llo­rar el lliu­ra­ment dels pro­duc­tes com­prats per in­ter­net. /

ANA JIMÉNEZ

Blan­ca So­ri­gué i Jor­di Cor­net pre­sen­tant ahir la fi­ra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.