Pi­sa­re­llo de­ma­na un Go­vern “que acom­pa­nyi”

El ti­nent d’al­cal­de es­pe­ra més aju­da de la Ge­ne­ra­li­tat en la re­gu­la­ció dels llo­guers i la llui­ta con­tra els nar­co­pi­sos

La Vanguardia (Català) - - VIURE - LUIS BENVENUTY

El pri­mer ti­nent d’al­cal­de, Ge­rar­do Pi­sa­re­llo, ahir va bus­car la com­pli­ci­tat del nou pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Quim Tor­ra: “Bar­ce­lo­na ne­ces­si­ta un Go­vern que pu­gui im­pli­car-se en les se­ves po­lí­ti­ques cen­trals –va dir Pi­sa­re­llo–, un Go­vern que s’im­pli­qui i que es com­pro­me­ti amb el dret a l’ha­bi­tat­ge, un Go­vern que ens acom­pa­nyi a pres­si­o­nar el Go­vern cen­tral per acon­se­guir in­ver­si­ons”. El pri­mer ti­nent d’al­cal­de va fer aques­tes de­cla­ra­ci­ons des­prés de pre­sen­tar el ba­lanç que fa el go­vern de l’al­cal­des­sa Ada Co­lau res­pec­te dels seus tres pri­mers anys de man­dat.

Pi­sa­re­llo no va ama­gar que la si­tu­a­ció po­lí­ti­ca ex­tra­or­di­nà­ria que viu Ca­ta­lu­nya no es­tà fa­ci­li­tant l’ac­ció de l’Ajun­ta­ment. El re­gi­dor va as­se­gu­rar que abans de les prò­xi­mes elec­ci­ons Bar­ce­lo­na es­ta­rà cons­truint més de 4.000 ha­bi­tat­ges pú­blics, i va la­men­tar que ni la Ge­ne­ra­li­tat ni l’Es­tat no es­ti­guin fent un es­forç sem­blant: “Per ca­da cent eu­ros que el Con­sis­to­ri in­ver­teix en ha­bi­tat­ge pú­blic, la Ge­ne­ra­li­tat en po­sa 23, i l’Es­tat úni­ca­ment deu”. A més, va afe­gir que l’apli­ca­ció de l’ar­ti­cle 155 es­tà su­po­sant una “cer­ta in­hi­bi­ció en ma­tè­ria de po­lí­ti­ca pú­bli­ca”. Mal­grat que el dia a dia con­ti­nua fun­ci­o­nant, va pros­se­guir, les po­lí­ti­ques com­par­ti­des de l’Ajun­ta­ment i la Ge­ne­ra­li­tat en­ca­ra no es du­en a ter­me amb nor­ma­li­tat.

Pi­sa­re­llo tam­bé va ex­pli­car que l’al­cal­des­sa Co­lau ja va te­nir un pri­mer con­tac­te amb el pre­si­dent Tor­ra, i que tots dos te­nen pre­vist reu­nir-se ben avi­at. Se­rà lla­vors quan Co­lau li plan­te­gi la ne­ces­si­tat que les ad­mi­nis­tra­ci­ons ca­ta­la­nes fa­cin front co­mú a fi que l’Es­tat pren­gui me­su­res per tal de re­gu­lar el preu dels llo­guers. El ti­nent d’al­cal­de tam­bé va re­cor­dar que les apor­ta­ci­ons es­ta­tals al trans­port pú­blic van min­var mas­sa du­rant els úl­tims anys, i que ha ar­ri­bat el mo­ment de mar­car un punt d’in­fle­xió. En aquest as­sump­te, a pa­rer de Pi­sa­re­llo, tam­bé és molt im­por­tant que Bar­ce­lo­na pu­gui anar acom­pa­nya­da de la Ge­ne­ra­li­tat.

De ben se­gur que un al­tre dels te­mes que trac­ta­ran Co­lau i Tor­ra se­rà la de­li­ca­da si­tu­a­ció que viu el bar­ri del Ra­val i la llui­ta con­tra els nar­co­pi­sos. La so­lu­ció d’aquest pro­ble­ma no de­ma­na no­més un in­cre­ment de la pres­sió po­li­ci­al, va subrat­llar el re­gi­dor, si­nó que tam­bé són ne­ces­sà­ri­es me­su­res en ma­tè­ria d’ha­bi­tat­ge; unes me­su­res que, tal com va subrat­llar el ti­nent d’al­cal­de, com­pe­tei­xen a la Ge­ne­ra­li­tat.

Pi­sa­re­llo va afir­mar que el go­vern mu­ni­ci­pal tam­bé con­fia a reu­nir-se molt avi­at amb els fu­turs con­se­llers de la Ge­ne­ra­li­tat, tan bon punt pren­guin pos­ses­sió dels seus càr­recs, i que de fet ja s’hi han po­sat en con­tac­te.

MANÉ ESPINOSA/AR­XIU

Ge­rar­do Pi­sa­re­llo du­rant l’úl­tim ple mu­ni­ci­pal

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.