Les em­pre­ses que van can­vi­ar de seu no tor­na­ran a curt ter­mi­ni

El món eco­nò­mic con­si­de­ra que la si­tu­a­ció po­lí­ti­ca no per­met la tornada

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - Ma­nel Pé­rez

Les or­ga­nit­za­ci­ons em­pre­sa­ri­als i els res­pon­sa­bles de les em­pre­ses que van can­vi­ar la se­va seu la tar­dor pas­sa­da des­car­ten un mo­vi­ment in­vers a curt ter­mi­ni. Tam­poc no ho as­se­gu­ren a llarg ter­mi­ni. I, sens dub­te, no cre­uen que la de­ci­sió de­pen­gui d’una no­va nor­ma­ti­va le­gal.

El Go­vern de Pe­dro Sánc­hez, per bo­ca de la se­va vi­ce­pre­si­den­ta, Car­men Cal­vo, ha ir­rom­put en la re­llis­co­sa qües­tió de la fu­gi­da de les em­pre­ses de Ca­ta­lu­nya, la tar­dor de l’any pas­sat, amb una pro­pos­ta per re­vo­car la nor­ma que per­met apro­var el can­vi de seu amb el sim­ple acord del con­sell d’ad­mi­nis­tra­ció. Mal­grat que for­mal­ment al­gu­nes or­ga­nit­za­ci­ons em­pre­sa­ri­als ca­ta­la­nes ha­vi­en ad­vo­cat per aquest can­vi, la re­a­li­tat és que cap d’elles no ator­ga un gran va­lor a una me­su­ra d’aquest ti­pus. Fins i tot hi ha qui pen­sa que re­cu­pe­rar l’an­te­ri­or sis­te­ma, l’apro­va­ció prè­via de la jun­ta d’ac­ci­o­nis­tes, su­po­sa­ria im­po­sar més tra­ves a les em­pre­ses que vul­guin tor­nar.

El prò­xim pre­si­dent de Foment del Tre­ball, Jo­sep Sánc­hez Lli­bre, ja s’ha re­fe­rit al­gu­na ve­ga­da al te­ma. El seu pro­gra­ma per di­ri­gir la pa­tro­nal in­clou tre­ba­llar per acon­se­guir el re­torn d’aques­tes em­pre­ses, tot i que l’ex­par­la­men­ta­ri no ha fet cap men­ció al can­vi de la nor­ma: “Se­rem pro­ac­tius per ge­ne­rar la con­fi­an­ça i el mà­xim con­sens per­què hi ha­gi tran­quil·li­tat. Que les em­pre­ses sà­pi­guen que si tor­nen no tor­na­rà a pas­sar el ma­teix”.

És un mis­sat­ge que dei­xa clar de ma­ne­ra im­plí­ci­ta que, en aquest afer, el pro­ble­ma no és la nor­ma­ti­va vi­gent, si­nó la vi­sió so­bre la si­tu­a­ció po­lí­ti­ca. És sa­but que la re­for­ma de la llei per fer pos­si­bles els tras­llats ex­prés va ser idea ca­ta­la­na, del seu sec­tor fi­nan­cer: en pri­mer lloc, de Jo­sep Oliu, pre­si­dent del Sa­ba­dell, cap a l’any 2015, per as­se­gu­rar-se que­dar so­ta el pa­rai­gua de l’eu­ro en el cas que Ca­ta­lu­nya aca­bés fo­ra de la mo­ne­da úni­ca o pa­tís un epi­so­di de pà­nic ban­ca­ri. Ai­xò úl­tim va ser cer­ta­ment el que al fi­nal va pas­sar en aquells ten­sos di­es d’oc­tu­bre del 2017.

Sánc­hez Lli­bre i al­tres di­ri­gents em­pre­sa­ri­als con­sul­tats per aquest di­a­ri re­co­nei­xen que aque­lla ona­da de tras­llats de seus va ser dic­ta­da per la cri­si po­lí­ti­ca i el te­mor de les con­se­qüèn­ci­es eco­nò­mi­ques so­bre les com­pa­nyi­es. Mar­xa au­tò­no­ma, au­toin­du­ï­da, pen­sen en aquests àm­bits.

Va ser un mo­vi­ment des­en­ca­de­nat per una com­bi­na­ció de te­mor i pro­tes­ta po­lí­ti­ca d’una bur­ge­sia im­po­tent, després de molts anys d’he­ge­mo­nia dis­cur­si­va, i in­ca­paç d’in­fluir en el curs de la vi­da po­lí­ti­ca ca­ta­la­na. Una pèr­dua que va des de l’en­te­sa amb el pu­jo­lis­me, pas­sant per la co­ha­bi­ta­ció amb el tri­par­tit, fins al com­plet dis­tan­ci­a­ment amb Ar­tur Mas, i després el xoc de­fi­ni­tiu amb Car­les Puig­de­mont i Quim Tor­ra.

I ara to­ca con­viu­re amb el pai­sat­ge després d’aques­ta ba­ta­lla

re­gis­tral tan eco­nò­mi­ca com po­lí­ti­ca. És una fe­ri­da ober­ta que la psi­co­lo­gia del món eco­nò­mic ca­ta­là en­ca­ra no sap com ha de trac­tar. Aquest és pre­ci­sa­ment l’efec­te més vi­si­ble de la tem­pes­ta eco­nò­mi­ca d’oc­tu­bre: l’im­pac­te en la mo­ral de l’em­pre­sa­ri­at i els pro­fes­si­o­nals que pres­ten ser­veis a les grans com­pa­nyi­es.

So­bre l’im­pac­te a mit­jà i llarg ter­mi­ni, la po­lè­mi­ca con­ti­nua; fins i tot la ma­jo­ria dels ges­tors de les com­pa­nyi­es tras­lla­da­des eme­ten mis­sat­ges om­brí­vols so­bre el seu fu­tur a la ca­pi­tal ca­ta­la­na. La fu­gi­da d’em­pre­ses su­po­sa un can­vi es­truc­tu­ral en l’economia ca­ta­la­na per la via que una part sig­ni­fi­ca­ti­va de la se­va elit de­ci­deix vo­tar amb els peus, és a dir, mar­xant.

L’opinió ma­jo­ri­tà­ria és que el sec­tor fi­nan­cer, en­cap­ça­lat per Cai­xaBank i el Sa­ba­dell, però que tam­bé in­clou com­pa­nyi­es as­se­gu­ra­do­res, des de Ca­ta­la­na Oc­ci­dent a Alli­anz o Zu­rich, no tor­na­rà a si­tu­ar les seus a Bar­ce­lo­na.

En l’àm­bit in­dus­tri­al o de les em­pre­ses de ser­veis, les apos­tes s’in­cli­nen en el ma­teix sen­tit per al cas de les que co­tit­zen a la bor­sa o te­nen ac­ci­o­nis­tes es­tran­gers en pro­por­ci­ons re­lle­vants.

Re­ve­la­dor és el cas d’Ag­bar, la com­pa­nyia que sub­mi­nis­tra l’ai­gua a Bar­ce­lo­na i mol­tes al­tres po­bla­ci­ons ca­ta­la­nes im­por­tants. Va mar­xar en la pri­me­ra ona­da de can­vis, li­de­ra­da per la Cai­xa i el Sa­ba­dell, i va tor­nar després de l’es­tiu, però sen­se el ne­go­ci de la res­ta d’Es­pa­nya ni de l’àrea in­ter­na­ci­o­nal.

FOMENT Sánc­hez Lli­bre diu que cal cre­ar con­fi­an­ça i con­sens per­què hi ha­gi re­torns

PRESIDENTS

Res­pon­sa­bles d’em­pre­ses que van can­vi­ar la seu no hi ve­uen mar­xa en­re­re

DA­NI DUCH

La vi­ce­pre­si­den­ta Car­men Cal­vo; el fu­tur lí­der de Foment del Tre­ball, Jo­sep Sánc­hez Lli­bre, i el pre­si­dent del Sa­ba­dell, Jo­sep Oliu

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.