Ban­non a Brus­sel·les

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Mà­rius Ca­rol

EL di­a­ri Le Fi­ga­ro va ti­tu­lar aques­ta set­ma­na: “Po­pu­lis­mes, la in­qui­e­tant cam­pa­nya eu­ro­pea de Ste­ve Ban­non”. El ro­ta­tiu, que en­tre­vis­ta­va l’es­tra­teg elec­to­ral de Do­nald Trump, por­ta­va el seu edi­to­ri­al a la por­ta­da ad­ver­tint que la in­ten­ció del per­so­nat­ge era fe­de­rar tots els par­tits eu­ro­es­cèp­tics per do­nar ba­ta­lla en les elec­ci­ons eu­ro­pe­es. Ban­non ha obert des­patx a Brus­sel·les i s’ha en­tre­vis­tat amb el pri­mer mi­nis­tre po­lo­nès, però tam­bé amb la di­rec­ció del Front Na­ci­o­nal fran­cès o de la Lli­ga ita­li­a­na. De­fen­sor del na­ci­o­na­lis­me més re­ac­ci­o­na­ri, mi­ra de tren­car la UE en un mo­ment que el po­pu­lis­me sem­bla un vent hu­ra­ca­nat que cap­gi­ra el pla­ne­ta, des dels Es­tats Units a les Fi­li­pi­nes, pas­sant pel Brasil, Po­lò­nia o Ità­lia. Ban­non ha tra­ves­sat l’At­làn­tic per apro­fi­tar-se de la por de les clas­ses mit­ja­nes cas­ti­ga­des per la cri­si, per de­nun­ci­ar la tra­ï­ció de les elits i per ad­ver­tir dels pe­rills de la im­mi­gra­ció. En de­fi­ni­ti­va, per de­bi­li­tar en­ca­ra més el sis­te­ma i po­sar-se al cap­da­vant d’una In­ter­na­ci­o­nal po­pu­lis­ta eu­ro­pea.

Ste­ve Ban­non va ser l’ho­me que va fer pre­si­dent Do­nald Trump, però va aca­bar aco­mi­a­dat com a as­ses­sor –ell sem­pre ha dit que va pre­sen­tar la re­nún­cia– per­què, se­gons el pre­si­dent dels EUA, va per­dre la raó. En re­a­li­tat, en poc més de sis me­sos es va gua­nyar l’ene­mis­tat dels col·la­bo­ra­dors de Trump, la se­va fa­mí­lia in­clo­sa, men­tre el seu pen­sa­ment ra­cis­ta i an­ti­se­mi­ta es­can­da­lit­za­va el Par­tit Re­pu­bli­cà ma­teix. En qual­se­vol cas, aquest ex­ban­quer d’in­ver­sió no va en­ga­nyar nin­gú, ja que el seu web Breit­bart News re­flec­teix el seu pen­sa­ment d’ex­tre­ma dre­ta. El seu aco­mi­a­da­ment com a con­se­ller pre­si­den­ci­al va te­nir cos­tos, ja que va ar­ri­bar a de­cla­rar que l’in­tel·lec­te de Trump era el d’un nen d’11 anys, que el seu gen­dre Ja­red Kush­ner era el cer­vell de tots els er­rors i que la se­va fi­lla era més so­ca que un tot­xo. Per a Ban­non, la Ca­sa Blan­ca és his­tò­ria, per bé que de­bi­li­tant –o tren­cant– Eu­ro­pa, fa­ria un úl­tim fa­vor al seu ex­cap.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.