El preu d’Ada Co­lau

L’al­cal­des­sa pres­si­o­na­rà amb les par­ti­des de l’Es­tat per a Ca­ta­lu­nya

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - MAITE GUTIÉRREZ Bar­ce­lo­na

L’al­cal­des­sa de Bar­ce­lo­na po­sa preu al su­port als comp­tes del Go­vern. Els co­muns des­car­ten un pac­te si ERC i el PDECat no col·la­bo­ren amb els pres­su­pos­tos de Bar­ce­lo­na.

La tri­an­gu­la­ció que l’al­cal­des­sa de Bar­ce­lo­na, Ada Co­lau, pro­mou per pac­tar els pres­su­pos­tos de l’Es­tat, la Ge­ne­ra­li­tat i la ca­pi­tal ca­ta­la­na ha co­men­çat a pren­dre for­ma amb l’acord en­tre el Go­vern es­pa­nyol i Po­dem al Con­grés. Un pri­mer pas que Co­lau pen­sa apro­fi­tar en el seu ob­jec­tiu d’acon­se­guir el su­port d’ERC i el PDECat als comp­tes de l’Ajun­ta­ment a can­vi de pres­tar els re­va­lo­rit­zats vuit es­cons dels co­muns al Par­la­ment.

La lí­der de CatCo­mú vol fer va­ler la no­va po­si­ció que ocu­pa el seu grup a la Cam­bra ca­ta­la­na a cau­sa de la pèr­dua de la ma­jo­ria in­de­pen­den­tis­ta aques­ta set­ma­na. Sen­se els qua­tre vots de Car­les Puig­de­mont, Jordi Tu­rull, Jo­sep Rull i Jordi Sànc­hez els co­muns són de­ci­sius per­què el Go­vern de Tor­ra apro­vi els pres­su­pos­tos i a la di­rec­ció del par­tit pen­sen po­sar un preu alt al seu su­port. La con­flu­èn­cia d’esquerres té clar que si ERC i el PDECat no fa­ci­li­ten l’apro­va­ció dels comp­tes de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, se­rà molt di­fí­cil ar­ri­bar a cap en­te­sa amb el Go­vern de la Ge­ne­ra­li­tat. “No pot ser que nos­al­tres si­guem res­pon­sa­bles i ells no do­nin res a can­vi”, as­se­nya­la­ven aques­ta set­ma­na al grup par­la­men­ta­ri.

El re­buig del pre­si­dent Quim Tor­ra a la pro­pos­ta de Sánc­hez si no in­clou una ofer­ta de re­fe­rèn­dum en­ter­bo­leix els plans de l’al­cal­des­sa i a la sa­la de mà­qui­nes dels co­muns ja pen­sen en es­tra­tè­gi­es per pres­si­o­nar el Go­vern. L’ob­jec­tiu és que a Tor­ra li si­gui com més di­fí­cil mi­llor jus­ti­fi­car un no als comp­tes de l’Es­tat, i s’obri d’aques­ta ma­ne­ra el ca­mí del pac­te en les tres ad­mi­nis­tra­ci­ons. Du­rant els pro­pers di­es Co­lau i al­tres mem­bres de la se­va for­ma­ció

Els co­muns des­car­ten un pac­te si ERC i el PDECat no col·la­bo­ren amb els pres­su­pos­tos de Bar­ce­lo­na

s’es­for­ça­ran a des­ta­car les par­ti­des per a Ca­ta­lu­nya que in­clou el pac­te en­tre Pe­dro Sánc­hez i Pa­blo Igle­si­as. “In­ver­si­ons per a trans­port, re­gu­la­ció del preu del llo­guer, 400 mi­li­ons més de des­pe­sa, mi­llo­res per als Mos­sos d’Es­qua­dra...”, po­sen a tall d’exem­ple des de la con­flu­èn­cia d’esquerres.

Els co­muns es­pe­ren un com­pro­mís clar per part del Go­vern, es­pe­ci­al­ment del pre­si­dent i del grup que li do­na su­port al Par­la­ment, Junts per Ca­ta­lu­nya, per vo­tar sí als pres­su­pos­tos de la Ge­ne­ra­li­tat. El seu elec­to­rat, ex­pli­quen, no en­ten­dria un acord amb els he­reus de Con­ver­gèn­cia ni, so­bre­tot, amb el grup d’in­de­pen­dents que en­vol­ta l’ex­pre­si­dent si no és a can­vi d’al­tes con­tra­par­ti­des. “No po­dem apa­rèi­xer com la cros­sa de Tor­ra i Puig­de­mont”, in­sis­tei­xen. Se­ria di­fe­rent si l’únic in­ter­lo­cu­tor fos ERC, re­co­nei­xen els co­muns.

Es­pe­ren tam­bé que els so­ci­a­lis­tes ca­ta­lans s’aca­bin afe­gint a un even­tu­al acord so­bre els comp­tes del Go­vern, un mo­vi­ment que trau­ria pres­sió a CatCo­mú i allu­nya­ria el fan­tas­ma de les “ex­ces­si­ves com­pli­ci­tats” dels co­muns amb l’in­de­pen­den­tis­me. “Sánc­hez ne­ces­si­ta els so­bi­ra­nis­tes per apro­var els seus pres­su­pos­tos; si al fi­nal ERC i PDECat hi vo­ten a fa­vor al Con­grés, el PSC ho tin­drà di­fí­cil per no in­vo­lu­crar­se en els comp­tes de Ca­ta­lu­nya”, re­fle­xi­o­nen al grup par­la­men­ta­ri.

A part de l’in­ter­can­vi de vots al Con­grés, el Par­la­ment i l’Ajun­ta­ment, els co­muns tam­bé es­tan molt pen­dents del con­tin­gut dels pres­su­pos­tos. De mo­ment no­més han fet una reu­nió amb el vi­ce­pre­si­dent i con­se­ller d’Economia, Pe­re Ara­go­nès, per par­lar de les lí­ni­es ge­ne­rals dels comp­tes. Pel par­tit que li­de­ra Co­lau, re­ver­tir les re­ta­lla­des i fer una des­pe­sa so­ci­al més gran són con­di­ci­ons si­ne qua non.

En can­vi, con­si­de­ren que el re­fe­rèn­dum d’au­to­de­ter­mi­na­ció hau­ria de que­dar fo­ra de les ne­go­ci­a­ci­ons. “Un re­fe­rèn­dum no s’acor­da en un mes”, afir­men a CatCo­mú.

JUANJO MARTÍN / EFE

Con­ver­sa en­tre Bar­ce­lo­na i Madrid.L’al­cal­des­sa de Bar­ce­lo­na, Ada Co­lau, va par­ti­ci­par ahir en un ac­te de la uni­ver­si­tat de tar­dor de Po­dem amb Ma­nu­e­la Car­me­na i Pa­blo Igle­si­as a la ca­pi­tal d’Es­pa­nya

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.