Els te­mes del dia

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

El di­a­ri re­fle­xi­o­na so­bre l’au­ge de l’ex­tre­ma dre­ta i con­clou que hem de ser forts en la de­fen­sa dels va­lors ètics i im­ple­men­tar po­lí­ti­ques que fa­cin des­a­pa­rèi­xer la desi­gual­tat. En un se­gon edi­to­ri­al, co­men­ta, ar­ran del fes­ti­val de Sit­ges, la ne­ces­si­tat de po­sar lí­mits a la pro­vo­ca­ció en el cinema.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.