BAR­CE­LO­NA PILOTARI

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - LLU­ÍS PERMANYER

Bar­ce­lo­na, ciu­tat amb una gran tra­di­ció en fron­tons, acull des d’avui i fins al pro­per 20 d’oc­tu­bre la ce­le­bra­ció dels Cam­pi­o­nats del Món de pi­lo­ta bas­ca.

La pi­lo­ta com a joc ve de lluny a Bar­ce­lo­na i es pot con­si­de­rar que ja al se­gle XVIII te­nia ac­cep­ta­ció. Bo­na pro­va d’ai­xò és que un car­rer va me­rèi­xer os­ten­tar aquest nom: Joc de Pi­lo­ta. Però era la pi­lo­ta va­len­ci­a­na, ja que la bas­ca no va ar­ri­bar fins a mit­jans del se­gle XIX. Aquest es­port es re­a­lit­za­va en fron­tons pe­tits i so­vint im­pro­vi­sats en murs o qual­se­vol ra­có d’un car­rer, co­sa que so­vint ge­ne­ra­va mo­lès­ti­es al ve­ï­nat; per ai­xò l’Ajun­ta­ment el va pro­hi­bir al cen­tre ur­bà.

No es trac­ta aquí de fer una sim­ple llis­ta dels pri­mers fron­tons, ate­sa la man­ca de do­cu­men­ta­ció com­ple­ta. N’hi ha prou amb cons­ta­tar que en poc temps se’n va ani­mar con­si­de­ra­ble­ment la pràc­ti­ca, fins i tot du­rant l’Ex­po­si­ció Uni­ver­sal del 1888. Ai­xò ex­pli­ca que tot se­guit apa­re­gues­sin em­pre­sa­ris que es van atre­vir a cór­rer el risc de cons­truir uns edi­fi­cis es­pec­ta­cu­lars.

Van ser con­trac­tats des­ta­cats pi­lo­ta­ris bas­cos que des del pri­mer dia es van gua­nyar l’ad­mi­ra­ció d’un pú­blic ca­da ve­ga­da més en­tre­gat i nom­brós. Era un es­pec­ta­cle emo­ci­o­nant, que po­sa­va a pro­va la des­tre­sa i ener­gia d’aquells grans es­por­tis­tes. Pi­lo­ta a mà, pa­la, pa­le­ta i ces­ta pun­ta eren les es­pe­ci­a­li­tats clàs­si­ques. L’èxit tam­bé va fer sor­gir més en­da­vant la sim­ple pràc­ti­ca com a es­port ama­teur, i molt després s’hi va afe­gir el fron­ten­nis.

Me­rei­xen ser evo­cats dos fron­tons que re­pre­sen­ta­ven molt més que una sim­ple pis­ta, com va pas­sar més tard.

El fron­tó Bar­ce­lo­nès va ser cons­tru­ït al xam­frà de Di­pu­ta­ció 415-419 i Si­cí­lia. Va ser pro­jec­tat per En­ric Sag­ni­er, el des­ta­cat ar­qui­tec­te de la bur­ge­sia; el fet que ha­gués ac­cep­tat l’en­càr­rec re­ve­la­va una sor­pre­nent ver­sa­ti­li­tat cre­a­ti­va, que el va por­tar a ser el més pro­lí­fic de la se­va èpo­ca.

La fin­ca era ge­ne­ro­sa: qua­tre mil me­tres qua­drats; en aque­lla èpo­ca els preus dels so­lars en zo­nes allu­nya­des del cen­tre se­nyo­ri­al eren d’allò més ra­o­na­bles. El pro­mo­tor im­mo­bi­li­a­ri va ser el po­de­rós Ju­li Ma­ri­al, ar­qui­tec­te i po­lí­tic, que a més era ac­ci­o­nis­ta de la so­ci­e­tat que es va fun­dar per a aques­ta fi­na­li­tat. En va pa­gar tres-cen­tes cin­quan­ta mil pes­se­tes. Es va inau­gu­rar el 19 d’oc­tu­bre del 1893.

La vi­sió ex­te­ri­or era vis­to­sa, amb un gran mur baix i re­ma­tat per un rei­xat, co­sa que per­me­tia ex­hi­bir un am­pli jar­dí. L’en­tra­da era se­nyo­ri­al, en­cla­va­da en un ele­gant cos cir­cu­lar de tres plan­tes, amb un es­pa­iós sa­ló al pri­mer pis. Com­plia una mis­sió de dis­tri­bu­ï­dor, que fa­ci­li­ta­va amb ra­pi­de­sa l’ac­cés del nom­brós pú­blic a les du­es naus ad­ja­cents. Un d’aquests cos­sos allot­ja­va els ser­veis, com ara la ca­fe­te­ria, el res­tau­rant i les ofi­ci­nes, però tam­bé l’en­tra­da a les gra­de­ri­es al­tes. L’al­tre cos con­du­ïa di­rec­ta­ment a la pis­ta.

El fron­tó te­nia les di­men­si­ons mà­xi­mes, i al seu peu nai­xia una gra­de­ria as­cen­dent; tot ai­xò a cel obert. Al fons un cos enor­me, de tres plan­tes, on els es­pec­ta­dors es tro­ba­ven pro­te­gits. Era un con­junt ap­te per aco­llir unes tres mil per­so­nes ins­tal·la­des amb to­ta co­mo­di­tat.

La jor­na­da inau­gu­ral, des­ti­na­da a be­ne­fi­cèn­cia, va cons­ti­tuir un èxit ab­so­lut, mal­grat que el pes­si­mis­me tra­di­ci­o­nal in­dí­ge­na es re­co­nei­xia te­mo­rós que ob­tin­dria una en­tra­da flui­xa. El pú­blic, i tam­bé els ju­ga­dors bas­cos, van que­dar molt sor­pre­sos da­vant tan­ta mag­ni­fi­cèn­cia. I nin­gú no s’es­ta­va de con­fes­sar

FRON­TÓ PRIN­CI­PAL JAI-ALAI.Una sim­ple pis­ta si­tu­a­da a la Ram­bla, però que pas­sa­va in­ad­ver­ti­da per­què es va cons­truir dins de la fin­ca del te­a­tre Prin­ci­pal

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.