La pi­lo­ta i les xar­xes

Els clubs s’es­for­cen a re­gu­lar la con­duc­ta dels ju­ga­dors a in­ter­net

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - AN­TO­NI LÓPEZ TOVAR Bar­ce­lo­na

Els clubs de to­tes les dis­ci­pli­nes es­por­ti­ves s’es­for­cen a re­gu­lar la con­duc­ta dels ju­ga­dors a in­ter­net. Els con­trac­tes i els co­dis de con­duc­ta in­terns con­te­nen re­gu­la­ci­ons es­pe­cí­fi­ques so­bre les xar­xes so­ci­als i re­ac­ci­o­nen quan s’in­com­plei­xen. Aques­ta set­ma­na, el Bar­ça va obli­gar a re­trac­tar-se Ar­tu­ro Vi­dal després de quei­xar-se de les se­ves su­plèn­ci­es a Ins­ta­gram.

Cris­ti­a­no Ronaldo té més de 300 mi­li­ons de se­gui­dors a les xar­xes so­ci­als i Ney­mar su­pera els 200. Són els reis del ci­be­res­pai, i la re­per­cus­sió de qual­se­vol mis­sat­ge o fo­to­gra­fia que de­ci­dei­xen com­par­tir pren unes mag­ni­tuds fins ara des­co­ne­gu­des. Els futbolistes en ge­ne­ral han tro­bat a Twit­ter, Ins­ta­gram i Fa­ce­bo­ok, les prin­ci­pals xar­xes, un ve­hi­cle ide­al per co­mu­ni­car-se amb els afi­ci­o­nats, cons­truir-se una imat­ge o in­cre­men­tar els in­gres­sos a tra­vés de cam­pa­nyes pu­bli­ci­tà­ri­es. Ara bé, les con­se­qüèn­ci­es d’un ús in­a­de­quat po­den ser de­mo­li­do­res tant per als ad­mi­rats usu­a­ris com per als clubs, que s’es­for­cen a evi­tar ex­ces­sos per mit­jà dels re­gla­ments de rè­gim in­tern o de la in­clu­sió de clàu­su­les es­pe­cí­fi­ques en els con­trac­tes dels futbolistes.

Tot i que es trac­ta d’un fe­no­men a l’al­ça, no hi ha un pa­tró so­bre l’ús de les xar­xes so­ci­als per part dels futbolistes, as­se­gu­ren els ex­perts. Ge­rard Pi­qué n’és un as­si­du, de la ma­tei­xa ma­ne­ra que Ser­gio Bus­quets no en vol sa­ber res. Al­guns d’ells ges­ti­o­nen per­so­nal­ment els seus mis­sat­ges, men­tre que d’al­tres s’es­ti­men més con­fi­ar els con­tin­guts a em­pre­ses es­pe­ci­a­lit­za­des a fi d’evi­tar re­llis­ca­des com les d’Ar­tu­ro Vi­dal. La set­ma­na pas­sa­da el xi­lè va llan­çar a tra­vés d’Ins­ta­gram mis­sat­ges críp­tics per quei­xar-se de les se­ves su­plèn­ci­es. “Ha fal­tat al res­pec­te els com­panys i es­tic se­gur que rec­ti­fi­ca­rà”, va re­pli­car el mà­na­ger ge­ne­ral de fut­bol del Bar­ça, Pep Se­gu­ra. Va rec­ti­fi­car. Vi­dal s’ha es­pe­ci­a­lit­zat en els des­pro­pò­sits 2.0. Abans d’un par­tit de la se­va se­lec­ció va di­fon­dre una fo­to amb els fills dor­mint: “Des­can­seu, fills meus!!! El pa­pa ha de tre­ba­llar i por­tar Xi­le al Mun­di­al”. L’equip va que­dar ex­clòs de Rús­sia i l’es­car­ni al ju­ga­dor es va es­ten­dre per Sud-amè­ri­ca a la ve­lo­ci­tat de la llum. Opo­sat a la im­pru­dèn­cia del xi­lè, el por­ter Ter Ste­gen ahir va tui­te­jar un text de su­port a una cam­pa­nya con­tra el càn­cer de ma­ma.

En qües­tió de xar­xes ca­da ju­ga­dor és un món, ca­da en­tre­na­dor té el seu ma­nu­al i ca­da club, cons­ci­ent que es trac­ta d’una ar­ma de do­ble tall, es­ta­bleix di­fe­rents ti­pus de con­trol. Luis En­ri­que Mar­tí­nez, que aca­ba de pro­hi­bir els te­lè­fons mò­bils du­rant els àpats de la se­lec­ció, va anun­ci­ar lí­mits res­pec­te a les xar­xes so­ci­als quan va ser pre­sen­tat com a en­tre­na­dor del club blau­gra­na: “No tinc com a nor­ma res­trin­gir res fo­ra del re­cin­te es­por­tiu. A dins, pac­ta­rem què és el que con­si­de­rem nor­mal. Pac­ta­rem què es pot fer o no a les zo­nes co­mu­nes, per res­pec­te a tot­hom. A fo­ra ca­das­cú té la se­va res­pon­sa­bi­li­tat”.

Els clubs in­ter­pre­ten un do­ble pa­per en aquest nou es­ce­na­ri. D’una ban­da, s’es­for­cen a in­cre­men­tar la no­to­ri­e­tat a les xar­xes so­ci­als, fins i tot sol·li­ci­tant als ju­ga­dors que s’ad­he­rei­xin i redi­ri­gei­xin els seus mis­sat­ges. De l’al­tra, exer­cei­xen con­trol so­bre les co­mu­ni­ca­ci­ons dels futbolistes. Els re­gla­ments de rè­gim i dis­ci­pli­na de les en­ti­tats són ex­plí­cits res­pec­te a l’ús de Twit­ter: “No feu ser­vir aquest mit­jà per abo­car-hi quei­xes, re­cla­ma­ci­ons o pro­pos­tes de mi­llo­ra so­bre el club, i menys en­ca­ra fer-ho mit­jan­çant mis­sat­ges pú­blics”, pres­criu, per exem­ple, el co­di del Gim­nàs­tic de Tar­ra­go­na. Avui dia als futbolistes se’ls ad­ver­teix des del pri­mer mo­ment, des que es­tam­pen la sig­na­tu­ra. En aquest sen­tit, en con­trac­tes de l’At­lè­tic de Madrid hi fi­gu­ra la clàu­su­la se­güent: “Sen­se per­ju­di­ci de les obli­ga­ci­ons ge­nè­ri­ques de bo­na fe in­he­rents a qual­se­vol re­la­ció la­bo­ral, el ju­ga­dor es com­pro­met ex­pres­sa­ment a no con­tra­ve­nir l’es­men­tat prin­ci­pi bà­sic con­trac­tu­al mit­jan­çant com­por­ta­ments o co­men­ta­ris in­ju­ri­o­sos a les xar­xes so­ci­als o al­tres mit­jans de co­mu­ni­ca­ció en re­la­ció amb el club, di­ri­gents del club, mem­bres de la plan­ti­lla o qual­se­vol ter­cer que po­gues­sin da­nyar la imat­ge o re­pu­ta­ció del club, amb in­de­pen­dèn­cia que aquests com­por­ta­ments tin­gues­sin lloc dins o fo­ra de la jor­na­da la­bo­ral”.

L’ex­pe­ri­èn­cia di­à­ria, amb as­sí­du­es po­lè­mi­ques sor­gi­des de les xar­xes so­ci­als, de­no­ta la im­pos­si­bi­li­tat de po­sar por­tes al camp ci­ber­nè­tic. Els ju­ga­dors han tro­bat un

Luis En­ri­que res­trin­geix l’ús dels te­lè­fons mò­bils a les zo­nes co­mu­ni­tà­ri­es dels seus equips

ca­nal per acos­tar-se a la gent en una era de pro­gres­si­va bun­que­rit­za­ció del fut­bol, amb en­tre­na­ments tan­cats, res­tric­ci­ons als mit­jans i re­duc­ció del con­tac­te hu­mà. La tec­no­lo­gia re­ga­la de ma­ne­ra im­me­di­a­ta per­les com les imat­ges de les ce­le­bra­ci­ons de les vic­tò­ri­es als ves­ti­dors, però tam­bé dis­gus­tos com el de Ser­gio Gu­ar­di­o­la, que va ser aco­mi­a­dat poc després de fit­xar pel Bar­ça B quan van trans­cen­dir els seus mis­sat­ges con­tra Ca­ta­lu­nya a Twit­ter. O epi­so­dis ri­dí­culs, com ara la in­tri­ga pro­ta­go­nit­za­da per Pi­qué i Um­ti­ti l’es­tiu pas­sat al vol­tant de la de­ci­sió de Gri­ez­mann so­bre el seu fu­tur. A co­men­ça­ments de tem­po­ra­da Pep Gu­ar­di­o­la va en­vi­ar un mis­sat­ge a Ben­ja­min Mendy a tra­vés dels mit­jans tra­di­ci­o­nals: “Té mol­tes co­ses per mi­llo­rar, i es­pe­rem poder con­vèn­cer-lo que s’obli­di una mi­ca de les se­ves xar­xes so­ci­als i pu­gui mi­llo­rar al­gu­nes co­ses”. “Ho fa­ré, ho pro­me­to”, li va res­pon­dre el la­te­ral a... Twit­ter.

Gu­ar­di­o­la va re­treu­re al la­te­ral la se­va ex­ces­si­va afi­ció a les xar­xes i el ju­ga­dor va re­pli­car a Twit­ter

STE­VE MITCHELL / REUTERS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.