Lluc Tor­cal

PROCURADOR GRAL. ORDRE CISTER

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

Lluc Tor­cal, lli­cen­ci­at en Ci­èn­ci­es Fí­si­ques i doc­tor en Fi­lo­so­fia, i ac­tu­al­ment procurador ge­ne­ral de l’or­de cis­ter­cenc, de­fen­sa la ne­ces­si­tat d’una con­ver­sió eco­lò­gi­ca se­gons les di­rec­trius del pa­pa Fran­cesc a l’en­cí­cli­ca Lau­da­to Si’.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.