Ar­da Tu­ran

FUTBOLISTA DEL BASAKSEHIR

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - JU­AN BAUTISTA MAR­TÍ­NEZ

Tu­ran (31), ju­ga­dor ce­dit pel Bar­ça, va pro­ta­go­nit­zar un in­ci­dent en un lo­cal noc­turn: va agre­dir un can­tant després d’in­ten­tar lli­gar pre­sump­ta­ment amb la se­va do­na i després va anar a l’hos­pi­tal amb una ar­ma, se­gons es veu en un ví­deo.

Què en que­da, del nen que tre­pit­ja­va la pi­lo­ta amb art als car­rers es­trets del bar­ri de Bay­ram­pa­sa, a Is­tan­bul? Doncs no­més el re­cord d’un temps mi­llor. Què en que­da, del noi hu­mil que quan va co­men­çar a in­gres­sar di­ners al Ga­la­ta­sa­ray pa­ga­va la llum i l’ai­gua als ve­ïns del bloc de pisos on es va cri­ar? Doncs un pas­sat molt llu­nyà. Què en que­da, del futbolista que va fer que al Man­za­na­res, sem­pre dis­po­sats a la glos­sa, fos mo­ne­da cor­rent l’ex­pres­sió ar­da­tu­ra­nis­me? Doncs la ve­ri­tat és que res, tot just les se­ves ha­bi­li­tats amb la sa­mar­re­ta de l’At­lè­tic que es po­den ad­mi­rar en els ví­de­os que es con­ser­ven a la xar­xa. I és que Ar­da Tu­ran (31 anys) ja fa temps que va di­mi­tir com a futbolista d’elit. Ara és un per­so­nat­ge que viu en la ba­ra­lla per­ma­nent. L’última la va pro­ta­go­nit­zar la ma­ti­na­da de di­marts a di­me­cres en un lo­cal noc­turn del bar­ri d’Er­mi­gan, a Is­tan­bul.

D’aquest in­ci­dent, en què li va tren­car el nas a un can­tant del seu pa­ís, Berkay Sa­hin, les úl­ti­mes ho­res se n’ha fil­trat un ví­deo que re­tra­ta en què s’ha con­ver­tit el futbolista que en­ca­ra per­tany a la dis­ci­pli­na del Bar­ça, que el va ce­dir al Basaksehir el ge­ner del 2018. Són imat­ges de cà­me­res de se­gu­re­tat, d’aques­tes que es fan ser­vir quan s’in­ves­ti­guen atra­ca­ments o al­tres fets de­lic­tius. S’hi pot veu­re un al­da­rull a la sor­ti­da del lo­cal, amb un Ar­da Tu­ran ex­ci­tat i a qui mi­ren de cal­mar els seus acom­pa­nyants. Ales­ho­res el futbolista ja ha­via agre­dit el can­tant. La ver­sió de l’ar­tis­ta és que el ju­ga­dor ha­via in­ten­tat lli­gar amb la se­va do­na. Men­tres­tant, l’es­po­sa d’Ar­da es tro­ba em­ba­ras­sa­da de vuit me­sos, i, se­gons al­gu­nes ver­si­ons, tam­bé era a la dis­co­te­ca. Se­gons d’al­tres, no.

El ví­deo can­via de plà­nol i es veu Ar­da Tu­ran i la se­va co­mi­ti­va ar­ri­bant a un hos­pi­tal. Sí, al cen­tre hos­pi­ta­la­ri on van in­gres­sar el can­tant. En un co­mu­ni­cat el mig­cam­pis­ta va re­co­nèi­xer l’in­ci­dent, però va ne­gar que por­tés una ar­ma a la clí­ni­ca. Les imat­ges ho des­men­tei­xen, atès que es pot veu­re com una pis­to­la que­da di­po­si­ta­da da­munt d’un so­fà i com Ar­da se la in­tro­du­eix a la ja­que­ta. Pel que sem­bla, Tu­ran li va dir a la do­na que li dis­pa­rés allà ma­teix si con­si­de­ra­va que ha­via in­ten­tat flir­te­jar amb ella. A Tur­quia s’as­se­gu­ra que Ar­da, so­ta els efec­tes de l’al­co­hol, ha­via dis­pa­rat con­tra una fo­to­co­pi­a­do­ra. El can­tant i la se­va do­na van in­ter­po­sar sen­gles de­nún­ci­es per agres­sió i as­set­ja­ment se­xu­al i la Fis­ca­lia ja va obrir una in­ves­ti­ga­ció so­bre aquest afer.

Fa molt de temps que Ar­da va dei­xar de ser no­tí­cia pel seu fut­bol. Pràc­ti­ca­ment des de ge­ner del 2015, quan va llan­çar una bo­ta al jut­ge de lí­nia du­rant un par­tit de Co­pa da­vant el Bar­ça. L’en­de­mà va ce­le­brar el seu ani­ver­sa­ri amb un pas­tís ador­nat amb una bo­ta. De fet, ac­tu­al­ment es­tà com­plint una san­ció de 16 par­tits i 8.000 eu­ros per ha­ver em­pès un àr­bi­tre as­sis­tent a fi­nals de la cam­pa­nya pas­sa­da. Ar­da no­més va ser ti­tu­lar set ve­ga­des amb el seu nou club. En el seu his­to­ri­al d’epi­so­dis la­men­ta­bles tam­bé cons­ta ha­ver agre­dit un pe­ri­o­dis­ta en un avió després d’un par­tit en­tre Tur­quia i Ma­ce­dò­nia.

El Bar­ça va pa­gar per ell 34 mi­li­ons d’eu­ros més 7 en va­ri­a­bles, i ara veu com el seu ren­di­ment al camp va ser ri­dí­cul i la imat­ge que trans­met s’ar­ros­se­ga pel fang. Po­ques in­ver­si­ons blau­gra­na han re­sul­tat tan ru­ï­no­ses.

El ju­ga­dor es­tà com­plint una san­ció de 16 par­tits per ha­ver em­pès un àr­bi­tre as­sis­tent El seu de­cli­vi va co­men­çar abans d’ar­ri­bar a un Bar­ça que va pa­gar 34 mi­li­ons per ell i al qual en­ca­ra per­tany

AP

Ar­da Tu­ran (al vo­lant) sor­tint de la co­mis­sa­ria després de de­cla­rar, di­jous pas­sat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.