La des­fe­ta anun­ci­a­da dels so­ci­al­de­mò­cra­tes

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL -

Per al Par­tit So­ci­al­de­mò­cra­ta d’Ale­ma­nya (SPD) a Ba­vi­e­ra s’anun­cia una des­fe­ta. Se­gons l’úl­tim son­deig de la ZDF, els so­ci­al­de­mò­cra­tes acon­se­gui­ri­en un 12% dels vots, quan a les an­te­ri­ors elec­ci­ons re­gi­o­nals van ob­te­nir un 20,6%. “Llui­ta­rem per ca­da vot; en­ca­ra es­tà tot molt obert, les enquestes di­uen que un 42% dels elec­tors en­ca­ra no ha de­ci­dit quin par­tit vo­ta­rà”, diu la can­di­da­ta so­ci­al­de­mò­cra­ta, Na­tasc­ha Koh­nen, en una tro­ba­da amb cor­res­pon­sals es­tran­gers a Mu­nic. Koh­nen, de 50 anys, bi­ò­lo­ga, re­cor­da que a Ba­vi­e­ra l’SPD és fort a les ciu­tats. En efec­te, l’al­cal­de de Mu­nic, Di­e­ter Rei­ter, és so­ci­al­de­mò­cra­ta. Koh­nen, que com les al­tres can­di­da­tes ba­va­re­ses es ves­teix amb el ves­tit tí­pic Dirndl quan l’oca­sió po­lí­ti­ca ho re­que­reix, con­fes­sa que “la gran co­a­li­ció que te­nim a es­ca­la fe­de­ral amb els con­ser­va­dors no és la cons­tel·la­ció dels meus som­nis”, però subrat­lla que “la CSU en l’àm­bit fe­de­ral re­pre­sen­ta un 6%, és un ele­ment pe­tit dins la gran co­a­li­ció”. En cam­pa­nya, Koh­nen ha in­sis­tit en el dis­curs clàs­sic de la jus­tí­cia so­ci­al. Ba­vi­e­ra és un land pròs­per, se­gon d’Ale­ma­nya en PIB després de Rin del NordWest­fà­lia, i seu de set em­pre­ses del co­tit­zat ín­dex DAX 30 de la Bor­sa de Frank­furt. Però fal­ta ha­bi­tat­ge tant de com­pra com de llo­guer, que a Mu­nic és ca­da ve­ga­da més car; i tam­bé fal­ta per­so­nal d’aten­ció a gent gran, i pla­ces en llars d’in­fants. “La gent diu ca­da cop més que els po­lí­tics no en­te­nen els seus pro­ble­mes”, ad­met Koh­nen. Però no sem­bla que els so­ci­al­de­mò­cra­tes acon­se­guei­xin trans­me­tre que ells els po­dri­en so­lu­ci­o­nar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.