‘Van­guar­dia Dos­si­er’ ana­lit­za la di­fí­cil re­la­ció EUA-Xi­na

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL - Re­dac­ció

El fi­nal del se­gle XX sem­bla­va que dei­xa­va una úni­ca su­per­po­tèn­cia al món, els Es­tats Units. La Xi­na, però, sub­or­di­na­da a Oc­ci­dent des del 1850, ha re­cu­pe­rat el poder que ha­via tin­gut i rei­vin­di­ca el seu lloc i influència en el pano­ra­ma in­ter­na­ci­o­nal. Avui el risc de xoc en­tre els dos pa­ï­sos és una re­a­li­tat pal­pa­ble. Tot i ai­xò, com des­ta­ca el mo­no­grà­fic que so­bre aques­ta re­la­ció pu­bli­ca aquest mes Van­guar­dia Dos­si­er, es trac­ta d’un ma­tri­mo­ni amb ten­si­ons, en què el di­vor­ci és in­vi­a­ble.

Com es­ta­bleix el ca­te­drà­tic Da­vid Sham­baugh, de la Uni­ver­si­tat Ge­or­ge Was­hing­ton, les du­es po­tèn­ci­es es mi­ren amb des­con­fi­an­ça però es­tan uni­des d’una ma­ne­ra in­ex­tri­ca­ble, i de fet co­o­pe­ren en molts as­pec­tes. “La se­va re­la­ció és la més im­por­tant i tam­bé la més com­ple­xa” del pano­ra­ma mun­di­al, ex­pli­ca. La fei­na clau és ges­ti­o­nar la com­pe­tèn­cia que man­te­nen a es­ca­la glo­bal, de ma­ne­ra que no de­ge­ne­ri en una con­fron­ta­ció que no bus­ca ni desit­ja nin­gú.

En aquest sen­tit, la guer­ra co­mer­ci­al que ha des­en­ca­de­nat el pre­si­dent Do­nald Trump po­sa més pres­sió en aques­ta di­fí­cil di­plo­mà­cia. Els Es­tats Units en­vi­en no­més un 8% de la se­va pro­duc­ció a la Xi­na, men­tre que el ge­gant asi­à­tic su­po­sa un 18% de les se­ves im­por­ta­ci­ons, un dese­qui­li­bri en la ba­lan­ça co­mer­ci­al que Trump cri­ti­ca amb du­re­sa. Res no és tan sen­zill, però. La pro­fes­so­ra Kat­heryn Russ, de la Uni­ver­si­tat de Ca­li­fòr­nia, ex­pli­ca que la in­ter­re­la­ció és tan gran que un pa­ís no pot per­ju­di­car l’al­tre sen­se al­ho­ra fer­se mal a ell ma­teix. Un aug­ment de les im­por­ta­ci­ons pot ser una ma­ni­fes­ta­ció de crei­xe­ment.

En aques­ta ma­tei­xa lí­nia, se­gons Wang Wen, pro­fes­sor d’es­tu­dis fi­nan­cers de la Uni­ver­si­tat Po­pu­lar de la Xi­na, aquest dese­qui­li­bri no és tan clara­ment ne­ga­tiu, si­nó que re­flec­teix un es­pe­ci­al sis­te­ma de co­e­vo­lu­ció. El con­sum és el prin­ci­pal mo­tor del crei­xe­ment eco­nò­mic xi­nès, co­sa que re­pre­sen­ta al seu torn una gran opor­tu­ni­tat per al crei­xe­ment eco­nò­mic dels Es­tats Units. Fi­nal­ment, con­clou l’es­pe­ci­a­lis­ta in­di Nayan Chan­da, la po­lí­ti­ca de Trump es­tà acon­se­guint que el pa­ís que tor­ni a ser gran si­gui la Xi­na.

Pe­quín ofe­reix un nou pro­jec­te ide­o­lò­gic: la le­gi­ti­mi­tat d’un rè­gim au­to­ri­ta­ri com a via de crei­xe­ment i ri­que­sa. I en deu anys du­pli­ca la des­pe­sa ar­ma­men­tís­ti­ca per de­fen­sar-lo. Els Es­tats Units i Oc­ci­dent en ge­ne­ral te­nen al da­vant l’op­ció d’en­fron­tar-se o adap­tar-se i con­viu­re.

ARXIU

Por­ta­da de l’úl­tim nú­me­ro

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.