La xar­xa de trà­fic de per­so­nes a Grè­cia dei­xa on­ze morts més

Un cot­xe amb deu re­fu­gi­ats xo­ca quan fu­gia de la po­li­cia a la fron­te­ra nord

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL - Re­dac­ció i agèn­ci­es SALÒNICA

El que es po­dria veu­re com un des­gra­ci­at ac­ci­dent de tràn­sit més s’ha con­ver­tit en una re­ve­la­do­ra pun­ta d’ice­berg de l’en­tra­mat ma­fi­ós que su­po­sa el trà­fic de per­so­nes a la fron­te­ra de Grè­cia amb Tur­quia. Ahir de ma­ti­na­da un cot­xe que ana­va a to­ta ve­lo­ci­tat va per­dre el con­trol en una car­re­te­ra del nord del pa­ís, es va pas­sar de car­ril i es va es­ta­ve­llar con­tra un ca­mió que li ve­nia de ca­ra. Van mo­rir a l’ins­tant els on­ze pas­sat­gers amun­te­gats al cot­xe. Deu eren re­fu­gi­ats.

Se­gons les pri­me­res de­duc­ci­ons de la po­li­cia, el con­duc­tor del ve­hi­cle era mem­bre d’una xar­xa de trà­fic de per­so­nes i els deu pas­sat­gers aca­ba­ven de tra­ves­sar la fron­te­ra a tra­vés del riu Ma­rit­sa (o Ev­ros). L’ac­ci­dent es va pro­duir tot just dos di­es després que a la ma­tei­xa zo­na fron­te­re­ra apa­re­gues­sin els ca­dà­vers de tres do­nes mi­grants. Ha­vi­en es­tat de­go­lla­des pos­si­ble­ment per mem­bres d’aquests clans ma­fi­o­sos que han vist al trà­fic il·le­gal per la fron­te­ra nord de Grè­cia un ne­go­ci ca­da cop més gran. Una ve­ga­da tan­ca­da la prin­ci­pal via d’ac­cés a tra­vés del mar Egeu el 2016, després de l’acord en­tre la Unió Eu­ro­pea i Tur­quia –que va po­sar fi a l’en­tra­da mas­si­va per l’illa de Les­bos– el pas per la fron­te­ra del Ma­rit­sa no ha fet si­nó créi­xer.

L’ac­ci­dent es va pro­duir a pocs qui­lò­me­tres de la ciu­tat de Ke­ra­la, a la re­gió gre­ga de Ma­ce­dò­nia. El cot­xe, que es va in­cen­di­ar després de la col·li­sió, te­nia ma­trí­cu­la fal­sa. Pro­ba­ble­ment es di­ri­gia a Salònica, la prin­ci­pal ciu­tat de la re­gió. El ve­hi­cle ana­va molt rà­pid. Uns mi­nuts abans no s’ha­via atu­rat en un con­trol po­li­ci­al fron­te­rer i pro­ba­ble­ment el con­duc­tor ha­via ac­ce­le­rat da­vant el te­mor que la po­li­cia ha­gués sor­tit dar­re­re seu.

El con­duc­tor del cot­xe co­nei­xia bé la ru­ta. Ha­via pres una car­re­te­ra se­cun­dà­ria i no l’au­to­pis­ta de Salònica, on els con­trols po­li­ci­als són molt més nom­bro­sos. Els ca­dà­vers dels pas­sat­gers van que­dar to­tal­ment car­bo­nit­zats per la qual co­sa se’n fa molt di­fí­cil la iden­ti­fi­ca­ció

L’ac­ci­dent va pas­sar a prop del lloc on van apa­rèi­xer els ca­dà­vers de tres mi­grants de­go­lla­des

i sa­ber-ne la pro­ce­dèn­cia exac­ta, tot i que la gran ma­jo­ria en aques­ta ru­ta pro­ce­dei­xen de Sí­ria i l’Iraq. Un mem­bre dels bom­bers va ex­pli­car que tres per­so­nes ana­ven dins del male­ter i que al­menys un dels pas­sat­gers era un nen. Tam­bé es va in­cen­di­ar el ca­mió amb què van xo­car, tot i que el con­duc­tor, un ho­me grec de 39 anys, amb prou fei­nes va pa­tir fe­ri­des lleus i va poder sor­tir pel seu pro­pi peu. Després de pren­dre-li de­cla­ra­ció, les au­to­ri­tats el van dei­xar lliu­re.

Als úl­tims me­sos, la cen­tral de po­li­cia de Salònica ha vist com s’in­cre­men­ta­va de ma­ne­ra ex­po­nen­ci­al el nom­bre de mi­grants que ar­ri­ba­ven fins a les se­ves de­pen­dèn­ci­es després que aquests tra­fi­cants els ha­gin dei­xat a la ciu­tat per re­gis­trar-se i de­ma­nar asil po­lí­tic. Se­gons da­des del Mi­nis­te­ri de Mi­gra­ció, en­tre ge­ner i se­tem­bre van ar­ri­bar 12.000 per­so­nes per aque­lla zo­na nord. Són ja més del do­ble de les 5.500 re­gis­tra­des du­rant tot el 2017. I la pre­vi­sió in­di­ca que l’ona­da no s’ha fre­nat en ab­so­lut.

El juny pas­sat ja hi va ha­ver un ac­ci­dent si­mi­lar. Una ca­mi­o­ne­ta uti­lit­za­da per aques­tes mà­fi­es tam­bé va pa­tir un ac­ci­dent a prop de Ke­ra­la. Dels 16 pas­sat­gers en van mo­rir sis, tres d’ells eren nens.

AP

El cot­xe en què vi­at­ja­ven els re­fu­gi­ats va xo­car con­tra aquest ca­mió i tots dos ve­hi­cles es van in­cen­di­ar

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.