El so­roll de les ca­de­nes del Cha­po

El pre­sump­te cap del càr­tel de Si­na­loa com­pa­reix al jut­jat per última ve­ga­da abans del ju­di­ci del 5 de no­vem­bre

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL - FRAN­CESC PEIRÓN No­va York. Cor­res­pon­sal

Des de dins de la sa­la se sent el so­roll de les ca­de­nes en ca­mi­nar.

Si Hou­di­ni va fer de l’es­ca­pis­me una ex­pres­sió d’art, Jo­a­quín Guzmán Lo­e­ra, més cone­gut com el Cha­po en el nar­co­folk­lo­re, l’ha con­ver­tit en una for­ma de su­per­vi­vèn­cia.

Una ve­ga­da va fu­gir d’una pre­só me­xi­ca­na d’al­ta se­gu­re­tat fi­cat al car­re­tó amb la ro­ba per a la bu­ga­de­ria. La se­go­na, i última, es va es­ca­par, com aquell qui diu, pel des­guàs de la ba­nye­ra de la cel·la. A so­ta hi ha­vi­en ca­vat un tú­nel de gai­re­bé dos qui­lò­me­tres, i nin­gú no se’n va as­sa­ben­tar o no se’n va vo­ler as­sa­ben­tar.

S’obre la por­ta la­te­ral, al cos­tat de la tau­la dels lle­trats de­fen­sors. Aquí hi ha el fu­gis­ser i pre­sump­te cap del càr­tel de Si­na­loa, una de les fac­to­ri­es del crim glo­bal, amb su­po­sa­da­ment dese­nes de morts en els seus ba­lan­ços, i un dels im­pe­ris del trà­fic de dro­gues. El fis­cal creu que ges­ti­o­na­va un ne­go­ci de més de tres mil mi­li­ons de dò­lars anu­als. Un 25% de les subs­tàn­ci­es es­tu­pe­fa­ents que en­tra­ven als Es­tats Units s’atri­bu­ï­en a Guzmán –ell diu que “no­més és un cam­pe­rol”–, amb una for­tu­na per­so­nal que su­pera­ria el mi­ler de mi­li­ons.

Ves­teix la ro­ba pre­si­di­à­ria de co­lor blau fosc. Gri­llons als peus i lli­gat de mans. Li alli­be­ren les mans i sa­lu­da ca­das­cun dels seus ad­vo­cats amb el ma­teix for­mu­lis­me. –Com es­tà? Es po­sa els au­ri­cu­lars per se­guir l’au­di­èn­cia, que se ce­le­bra en an­glès en aques­ta mo­der­na de­pen­dèn­cia del Tri­bu­nal Fe­de­ral de Bro­oklyn. En l’en­ca­ra no mit­ja ho­ra de com­pa­rei­xen­ça tan sols s’ai­xe­ca i par­la una ve­ga­da. El jut­ge Bri­an Co­gan el sa­lu­da. “Bon dia, se­nyor Guzmán”. I ell re­pli­ca: “Bon dia, se­nyo­ria”.

La se­va mi­ra­da sem­bla per­du­da, com si bus­qués sen­se tro­bar. Pot­ser per­què, se­gons ex­pli­quen els re­por­ters ha­bi­tu­als, per pri­me­ra ve­ga­da en aques­tes ses­si­ons de pre­pa­ra­ció del ju­di­ci no hi ha ni l’es­po­sa, l’ex­rei­na de la be­lle­sa Em­ma Co­ro­nel Ais­pu­ro, ni les fi­lles bes­so­nes, que li som­re­ien i el sa­lu­da­ven des de l’es­pai re­ser­vat per a la fa­mí­lia.

A uns deu me­tres, el Cha­po trans­met més avi­at fra­gi­li­tat, un ho­me nor­mal i cor­rent. Ti­rant a cor­rent. Si no se sa­bés el cur­rí­cu­lum sag­nant que se li atri­bu­eix, tot­hom s’es­ti­ma­ria més tro­bar-se en un car­re­ró aquest ho­me pe­tit que no pas al­guns dels agents i in­ves­ti­ga­dors que s’as­se­uen a la zo­na de l’acu­sa­ció pú­bli­ca.

La ses­sió d’aques­ta set­ma­na se cen­tra en la pe­ti­ció de la de­fen­sa, en la qual la veu can­tant la por­ta el lle­trat Jef­frey Licht­man, per­què s’en­dar­re­rei­xi la vis­ta oral. L’ini­ci es­tà pre­vist per al 5 de no­vem­bre amb l’elec­ció del ju­rat.

“Hi ha mas­sa do­cu­ments per re­vi­sar i és im­pos­si­ble es­tar pre­pa­rat”, es la­men­ta. “En 28 anys de pro­fes­sió és la pri­me­ra ve­ga­da que de­ma­no un ajor­na­ment”, in­sis­teix. Licht­man es va in­cor­po­rar fa poc més d’un mes a l’equip in­te­grat per Edu­ar­do Ba­la­re­zo i Wi­lli­am Pur­pu­ra.

“No es­ta­rà mai tan a punt com li agra­da­ria en un cas com aquest”, res­pon el ma­gis­trat Co­gan quan li de­ne­ga la sol·li­ci­tud.

Licht­man no és un ad­vo­cat qual­se­vol. Se’l co­neix per ha­ver acon­se­guit que John A. Got­ti jr. es­qui­vés la pre­só després de de­cla­rar-se nul un ju­di­ci en què s’en­fron­ta­va a di­ver­sos càr­recs per crim or­ga­nit­zat. Ju­ni­or, fill de John Got­ti, cap dels Gam­bi­no, va li­de­rar el clan en­tre el 1992 i el 1999.

A pe­ti­ció del jut­ge, la Fis­ca­lia es com­pro­met a re­duir de 25.000 a 13.000 els do­cu­ments. En to­tal, més de 300.000 fo­lis, en­re­gis­tra­ments d’àu­dio i ví­de­os en què es ba­sa l’acu­sa­ció.

La de­fen­sa afron­ta un al­tre des­a­fi­a­ment re­lle­vant, com és el de no sa­ber del cert qui com­pa­rei­xe­rà a l’es­tra­da. Com que els mag­nats in­ter­na­ci­o­nals de la dro­ga te­nen ten­dèn­cia a fer des­a­pa­rèi­xer els que pu­guin de­cla­rar con­tra ells –ha pas­sat re­pe­ti­des ve­ga­des a Mè­xic–, el mi­nis­te­ri pú­blic no­va­ior­quès ha pres me­su­res ex­tra­or­di­nà­ri­es per guar­dar en se­cret aques­ta llis­ta i man­te­nir so­ta es­tric­ta pro­tec­ció els tes­ti­mo­nis.

En­tre ells hi hau­rà di­ver­sos nar­co­tra­fi­cants con­dem­nats, an­tics ali­ats o ri­vals que han op­tat per co­o­pe­rar. Mal­grat el si­len­ci, al­guns noms han trans­cen­dit.

Es do­na per fet que tes­ti­fi­ca­rà Dá­ma­so López, el Li­cen­ci­a­do, que va ser qua­li­fi­cat de suc­ces­sor de Guzmán i va ser ex­tra­dit aquest ju­li­ol. Tam­bé s’apos­ta per Pe­dro i Mar­ga­ri­to Flo­res, dos tra­fi­cants de Chi­ca­go que van en­trar en el pro­gra­ma fe­de­ral de pro­te­gits i que van fa­ci­li­tar en­re­gis­tra­ments de reu­ni­ons amb gent del Cha­po. Un al­tre que so­na és Vi­cen­te Zam­ba­da Ni­e­bla, un mem­bre del càr­tel de Si­na­loa que es va de­cla­rar cul­pa­ble i va ac­cep­tar col·la­bo­rar en les in­da­ga­ci­ons.

“El dia 5 de no­vem­bre se­rem aquí, tan pre­pa­rats com si­gui pos­si­ble”, sos­pi­ra Licht­man en una breu com­pa­rei­xen­ça da­vant els mit­jans, ja al car­rer.

Pri­vat d’un som­riu­re fa­mi­li­ar, al Cha­po el tre­uen dis­cre­ta­ment. Una al­tra ve­ga­da els gri­llons.

La Fis­ca­lia guar­da en se­cret la llis­ta de tes­ti­mo­nis i els té so­ta pro­tec­ció per por que els ma­tin

Per pri­me­ra ve­ga­da en di­ver­ses au­di­èn­ci­es, aques­ta set­ma­na no hi as­sis­tei­xen ni la do­na ni les fi­lles

TIMOTHY A. CLARY / AFP

El pont de Bro­oklyn ta­llat per dei­xar pas­sar la ca­ra­va­na po­li­ci­al que di­me­cres va tras­lla­dar el Cha­po de tornada a la pre­só a Man­hat­tan

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.