In­sis­tei­xen en l’ab­so­lu­ció

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

El pre­si­dent del Par­la­ment, Ro­ger Tor­rent, i el vi­ce­pre­si­dent del Go­vern, Pe­re Ara­go­nès, van rei­te­rar ahir que l’únic desen­llaç “ac­cep­ta­ble” del ju­di­ci con­tra els po­lí­tics in­de­pen­den­tis­tes em­pre­so­nats és l’ab­so­lu­ció. Els lí­ders d’ERC van re­ac­ci­o­nar a les xar­xes so­ci­als a la in­for­ma­ció que la Fis­ca­lia de­bat man­te­nir el de­lic­te de re­bel·lió, però es plan­te­ja no de­ma­nar la pe­na mà­xi­ma per als po­lí­tics i ac­ti­vis­tes in­de­pen­den­tis­tes, en pre­só pre­ven­ti­va des de fa gai­re­bé un any. Els di­ri­gents in­de­pen­den­tis­tes en ac­tiu van in­sis­tir en la postu­ra que “l’únic ac­cep­ta­ble és la lliu­re ab­so­lu­ció”. “Vo­tar no és de­lic­te, l’1 d’oc­tu­bre va ser l’ex­pres­sió de­mo­crà­ti­ca de la so­ci­e­tat”, va es­criu­re Tor­rent en un tuit, i va con­clou­re que “no és ni re­bel·lió ni se­di­ció”. De ma­ne­ra molt més con­ci­sa es va ex­pres­sar el vi­ce­pre­si­dent del Go­vern, que, després de re­tui­te­jar el mis­sat­ge de Tor­rent, es va li­mi­tar a afe­gir tres pa­rau­les: “Lli­ber­tat, Ab­so­lu­ció, Au­to­de­ter­mi­na­ció”. / Re­dac­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.