Di­vuit cims per la lli­ber­tat dels pre­sos

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

Unes 17.850 per­so­nes van par­ti­ci­par ahir a la cam­pa­nya Cims per la Lli­ber­tat, una as­cen­sió si­mul­tà­nia a 18 cims de Ca­ta­lu­nya per re­cla­mar “la lli­ber­tat dels pre­sos i el re­torn dels exi­li­ats”. En la ini­ci­a­ti­va hi van par­ti­ci­par mem­bres del Go­vern com el pre­si­dent Quim Tor­ra, que va pu­jar el Puig­sa­calm, i els con­se­llers Mi­quel Buch, Lau­ra Bor­ràs, Chakir el Hom­ra­ni, Àn­gels Cha­cón, Jordi Puig­ne­ró o Da­mià Cal­vet, que van fer el ma­teix amb les mun­ta­nyes es­co­lli­des pels ho­me­nat­jats. Per la se­va part, el pre­si­dent del Par­la­ment, Ro­ger Tor­rent, va pu­jar el Ma­ta­galls. Tots els par­ti­ci­pants van pa­gar 10 eu­ros, una re­cap­ta­ció que es des­ti­na­rà a l’As­so­ci­a­ció Ca­ta­la­na pels Drets Ci­vils. Un cop co­ro­nats els cims, fa­mi­li­ars i amics dels afec­tats van lle­gir un ma­ni­fest en què van de­ma­nar “la lli­ber­tat dels pre­sos, el re­torn dels exi­li­ats, l’anul·la­ció de les més de 1.000 cau­ses ober­tes con­tra in­de­pen­den­tis­tes i lli­ber­tat per de­ci­dir el fu­tur com a po­ble”. / Re­dac­ció

ESTEFANIA ESCOLÀ / ACN

El pre­si­dent Tor­ra va par­ti­ci­par ahir en la ini­ci­a­ti­va Cims per la Lli­ber­tat i va pu­jar el Puig­sa­calm

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.