Tre­ba­llo i es­tu­dio

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

Llo­gar una ha­bi­ta­ció o un pis a la Ciu­tat Com­tal sem­bla mis­sió im­pos­si­ble avui dia, i més si ets es­tu­di­ant. Però com la ma­tei­xa pel·lí­cu­la ens va en­se­nyar, no exis­teix mis­sió im­pos­si­ble, no­més mis­si­ons ar­ris­ca­des. Ser es­tu­di­ant és un pri­vi­le­gi i tam­bé un gran des­a­van­tat­ge per tro­bar pis. No els agra­des als llo­ga­ters, no hi ha cap pis o ha­bi­ta­ció que s’ajus­ti a les te­ves ne­ces­si­tats (so­bre­tot eco­nò­mi­ques) i quan el tens, pots aca­bar es­sent víc­ti­ma d’un en­gany o d’un in­tent d’es­ta­fa.

Ac­tu­al­ment visc a Bar­ce­lo­na, tre­ba­llo 20 ho­res set­ma­nals i es­tu­dio. La me­va his­tò­ria té un fi­nal fe­liç, però tant de bo no fos es­trany sen­tir tot ai­xò en una ma­tei­xa fra­se: “Tre­ba­llo, es­tu­dio, tinc 21 anys i es­tic in­de­pen­dit­zat”.

EDUARD MAS MISERACHS

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.