La fo­to del lec­tor

Cal­ço­tets mà­gics

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

“Es pot de­ma­nar al­gu­na co­sa més per set eu­ros?”, es pre­gun­ta la lec­to­ra Su­sa­na Da­ni­el Mo­li­na. Fins i tot sa­bent que per ven­dre el pro­duc­te de ve­ga­des es ten­deix a exa­ge­rar-ne les vir­tuts, en aquest cas sem­bla més avi­at que es vol ar­ren­car un som­riu­re al fu­tur com­pra­dor

Po­deu en­vi­ar les vos­tres fo­to­gra­fi­es a car­tes@la­van­guar­dia.cat. Cal que es­ti­guin sig­na­des amb nom i cognoms i hi ha de cons­tar l’adre­ça, el te­lè­fon i el DNI o el pas­sa­port. La Van­guar­dia es re­ser­va el dret de pu­bli­car les que con­si­de­ri opor­tu­nes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.