Afu­se­llar

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ - Su­so Pé­rez Els lec­tors po­den es­criu­re al De­fen­sor del Lec­tor (de­fen­sor@la­van­guar­dia.es) o tru­car al 93-481-22-10

En l’ar­got del pe­ri­o­dis­me es diu “afu­se­llar un text”. És co­pi­ar ele­ments d’una in­for­ma­ció pu­bli­ca­da per un al­tre pe­ri­o­dis­ta sen­se ci­tar-lo. Es­tà mal vist, na­tu­ral­ment, i de ma­ne­ra es­pe­ci­al en els mit­jans més se­ri­o­sos. És una for­ma de pla­gi que no té jus­ti­fi­ca­ció, per­què res im­pe­deix d’atri­buir als au­tors aque­lla part de la no­tí­cia que els cor­res­pon, ja que l’han pu­bli­cat abans.

Es­criu­re amb or­di­na­dors ha por­tat, a més, que avui dia afu­se­llar tex­tos pro­du­ei­xi en oca­si­ons re­sul­tats ri­dí­culs, quan l’au­tor de la cò­pia es dei­xa por­tar per la co­mo­di­tat i la man­dra del co­pia i en­gan­xa en lloc de tor­nar a redac­tar els tex­tos per­què al­menys la se­va ac­ció sem­bli dis­si­mu­la­ble.

Di­me­cres pas­sat, el di­gi­tal El Na­ci­o­nal, que di­ri­geix Jo­sé An­tich, va pu­bli­car un text fir­mat per Ro­ger He­re­dia so­bre el vi­ce­pre­si­dent del Go­vern Pe­re Ara­go­nès que in­clo­ïa pa­rà­grafs tex­tu­als d’un re­por­tat­ge que va pu­bli­car la redac­to­ra de La Van­guar­dia Sil­via Hi­no­jo­sa a la sec­ció de Po­lí­ti­ca d’aquest di­a­ri el dis­sab­te 7 de ju­li­ol.

Per ferr aque­lla in­for­ma­ció, Sil­via Hi­no­jo­sa va anar al des­patx del con­se­ller, al De­par­ta­ment d’Economia, a la ram­bla Ca­ta­lu­nya, i la imat­ge que va acom­pa­nyar el text pu­bli­cat era una vis­to­sa fo­to d’Ara­go­nès, fe­ta per Xa­vi­er Cer­ve­ra, en la qual es ve­ia el vi­ce­pre­si­dent pre­pa­rant un sal­tat de ver­du­res a la cuina del de­par­ta­ment. En la tro­ba­da amb els pe­ri­o­dis­tes de La Van­guar­dia, el nou ho­me fort d’ERC al Go­vern no no­més va con­fes­sar la se­va afi­ció a cui­nar. Tam­bé va de­ta­llar el mo­ment cru­ci­al en què Ori­ol Jun­que­ras li va anun­ci­ar les se­ves res­pon­sa­bi­li­tats: “Ori­ol Jun­que­ras l’hi va dei­xar clar, a tra­vés del vi­dre del lo­cu­to­ri, a la pre­só d’Es­tre­me­ra: ‘Si li pas­sa al­gu­na co­sa a ella –va dir, re­fe­rint-se a Mar­ta Ro­vi­ra–, et to­ca a tu’. Pe­re Ara­go­nès té molt pre­sent aque­lla con­ver­sa amb el pre­si­dent d’ERC, un dia de fe­brer”.

Ai­xí co­men­ça­va l’en­tre­vis­ta-per­fil que es va pu­bli­car a La Van­guar­dia i el pa­rà­graf, li­te­ral, apa­reix al text d’El Na­ci­o­nal tres me­sos després. No és l’únic. Ara­go­nès va ex­pli­car a Hi­no­jo­sa la se­va tra­jec­tò­ria vi­tal i po­lí­ti­ca. “Lli­cen­ci­at en Dret i amb un màs­ter en His­tò­ria Eco­nò­mi­ca, Ara­go­nès (...) fa més de mit­ja vi­da que es de­di­ca a la po­lí­ti­ca. Tret dels anys uni­ver­si­ta­ris, quan va com­par­tir pis amb el seu ger­mà al bar­ri d’Hos­ta­francs, a Bar­ce­lo­na, ha vis­cut sem­pre a Pi­ne­da. Allà es va es­tre­nar en po­lí­ti­ca a les jo­ven­tuts d’Es­quer­ra, a les quals es va afi­li­ar amb 15 anys. Han pas­sat du­es dè­ca­des. Aquell noi de pa­ti­lles llar­gues i ca­bells que li ta­pa­ven el cla­tell –‘tots fa­rí­em ups, amb el nos­tre as­pec­te als 20 anys’, fa bro­ma–, que ha­via pas­sat es­tius a Ir­lan­da es­tu­di­ant an­glès, que pu­ja­va a l’es­ce­na­ri amb un grup de te­a­tre ama­teur i es ves­tia de di­a­ble per par­ti­ci­par en el cor­re­foc del seu po­ble, ara és l’ho­me que ne­go­ci­a­rà amb la mi­nis­tra d’Hi­sen­da el lí­mit de dè­fi­cit de la Ge­ne­ra­li­tat...”.

Tot ai­xò, i més, es­quit­xat aquí i allà, emer­geix no­va­ment en el text re­ac­tu­a­lit­zat ara a El Na­ci­o­nal amb tot just al­gu­na va­ri­a­ció en les ora­ci­ons sub­or­di­na­des i, sí, sen­se la fra­se en què Ara­go­nès fa bro­ma so­bre l’as­pec­te de qual­se­vol noi de vint anys. No és una sim­ple cò­pia de da­des bi­o­grà­fi­ques, és la uti­lit­za­ció de la fei­na d’un al­tre pro­fes­si­o­nal sen­se fer cap re­fe­rèn­cia que s’ha­via pu­bli­cat abans, amb aquell en­fo­ca­ment i les ma­tei­xes pa­rau­les, ar­ran d’una en­tre­vis­ta que sí que va te­nir lloc.

El pe­ri­o­dis­me és, es­sen­ci­al­ment, un ser­vei pú­blic i com a tal me­reix res­pec­te i re­co­nei­xe­ment. Que al­guns pro­fes­si­o­nals des­me­rei­xin aques­tes pre­mis­ses no par­la bé del pres­ti­gi de què hem de do­tar aquest ofi­ci.

Pla­gi­ar in­for­ma­ci­ons pro­vo­ca re­sul­tats ri­dí­culs quan l’au­tor de la cò­pia es dei­xa por­tar per la man­dra del co­pia i en­gan­xa en lloc de redac­tar nous tex­tos

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.