Cos­mè­ti­ca na­tu­ral i prq­mi­um per a la cu­ra per­so­nal amb ‘La Van­guar­dia’

• Una col·lec­ció ex­clu­si­va de vuit pro­duc­tes de la mar­ca de be­lle­sa d’al­ta gam­ma Sa­bon • Pro­duc­tes dis­se­nyats de ma­ne­ra ex­qui­si­da, a ba­se d’olis na­tu­rals i mi­ne­rals del mar Mort • Dis­po­ni­ble el pri­mer lliu­ra­ment el pro­per cap de set­ma­na per no­més 6,95 €

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - Re­dac­ció

Aro­mes i per­fums ex­qui­sits en pro­duc­tes cos­mè­tics que ge­ne­ren ex­pe­ri­èn­ci­es úni­ques, en­ri­quits amb una àm­plia gam­ma de pro­duc­tes na­tu­rals i que apor­ten cu­res equi­li­bra­des per a to­ta me­na de pells. Qui es pot re­sis­tir a viu­re l’ex­tra­or­di­nà­ria ex­pe­ri­èn­cia Sa­bon?

Sa­bon –amb una his­tò­ria que co­men­ça fent sa­bons a mà se­guint una fór­mu­la aus­tra­li­a­na de fa més de 70 anys– és una mar­ca pre­mi­um de pro­duc­tes de bany, cu­ra per­so­nal i cu­ra de la llar d’al­ta qua­li­tat, dis­se­nyats de ma­ne­ra ex­qui­si­da i pro­du­ïts de ma­ne­ra acu­ra­da, que es ve­nen en bo­ti­gues con­cep­tu­als de tot el món. Aques­ta mar­ca és ide­al per a qui bus­ca i va­lo­ra ex­pe­ri­èn­ci­es sen­so­ri­als úni­ques; per­so­nes que vi­uen el pre­sent, que apre­ci­en mo­ments pre­ci­o­sos de re­la­xa­ció i que bus­quen aro­mes i per­fums que de­fi­nei­xen, com­bi­nen i ex­pres­sen el seu es­tat d’ànim i per­so­na­li­tat. Els pro­duc­tes Sa­bon, que no con­te­nen pa­ra­bens, SLS ni olis mi­ne­rals i no es­tan tes­tats amb ani­mals, te­nen a la com­po­si­ció es­sèn­ci­es ex­tre­tes d’olis aro­mà­tics i sals mi­ne­rals del mar Mort, fa­mo­ses per les pro­pi­e­tats te­ra­pèu­ti­ques i re­la­xants. A més, els seus pro­duc­tes es­tan en­ri­quits amb olis na­tu­rals; en­tre d’al­tres, oli d’amet­lles, oli d’al­vo­cat o oli d’oli­va, mi­ne­rals i vi­ta­mi­nes que són es­sen­ci­als per al cos i la pell, plens de pro­pi­e­tats hi­dra­tants, i es­tan pen­sats per apor­tar mo­ments de re­la­xa­ció en la ru­ti­na di­à­ria. L’al­ta qua­li­tat dels seus pro­duc­tes, els em­ba­lat­ges amb un alt com­po­nent de dis­seny i els preus as­se­qui­bles ex­pli­quen l’èxit i l’ex­pan­sió de Sa­bon a es­ca­la in­ter­na­ci­o­nal.

En aques­ta col·lec­ció, els lec­tors i subs­crip­tors de La Van­guar­dia po­dran dis­po­sar de l’EU Shower Oil Jas­mi­ne (330 ml), un sa­bó cor­po­ral lí­quid ric en oli d’oli­va, al­vo­cat, jo­jo­ba i ger­men de blat; Hand Cre­am Tu­be Jas­mi­ne (50 ml), una cre­ma de mans a ba­se de man­te­ga de ka­ri­té i àloe ve­ra que re­la­xa i cal­ma la pell; Hand Scrub (50 ml), un ex­fo­li­ant de mans per re­no­var les cèl·lu­les de la pell que dei­xa les mans lli­ses, re­vi­ta­lit­za­des i amb una su­a­vi­tat se­do­sa; EU Bo­di Lo­ti­on Jar Jas­mi­ne (100 ml), una cre­ma cor­po­ral lleu­ge­ra molt hi­dra­tant i nu­tri­ti­va amb aro­ma de de­li­cat ges­sa­mí; EU Fa­ce Po­lis­her (75 ml), un ex­fo­li­ant fa­ci­al a ba­se d’eu­ca­lip­tus i men­ta que ex­fo­lia i su­a­vit­za la pell; EU Fo­ot Cre­am (75 ml), cre­ma per a peus a ba­se de man­te­ga de ka­ri­té i men­ta, hi­dra­tant, su­a­vit­zant i re­fres­cant; Hand Cre­am Tu­be PLV (50 ml), una cre­ma de mans a ba­se de man­te­ga de ka­ri­té i àloe ve­ra que re­la­xa i cal­ma la pell, i EU Shower Oil Ro­se Tea (330 ml), un sa­bó lí­quid cor­po­ral amb aro­ma de te de ro­ses, ric en oli d’oli­va, al­vo­cat, jo­jo­ba i ger­men de blat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.