Ga­la anu­al de la His­pa­nic So­ci­ety of Ame­ri­ca a No­va York

La His­pa­nic So­ci­ety de No­va York ho­me­nat­ja els di­fu­sors de la cultura es­pa­nyo­la

La Vanguardia (Català) - - VIURE - FRAN­CESC PEIRÓN

A les set del ves­pre no­més hi ha els or­ga­nit­za­dors, els cam­brers, els ta­lla­dors de per­nil (ibè­ric), el fo­tò­graf, i po­ca gent més.

A la dis­se­nya­do­ra Agat­ha Ruiz de la Pra­da li sor­prèn que es­ti­gui tan buit.

“Veig que la gent no és gai­re pun­tu­al”. Al­gú li ex­pli­ca que fal­ta mit­ja ho­ra per­què ar­ren­qui el còc­tel al Me­tro­po­li­tan Club, fun­dat el 1891, ubi­cat a la Cin­que­na Avin­gu­da i el car­rer 60, al cos­tat de Cen­tral Park. En aquest es­ce­na­ri la His­pa­nic So­ci­ety ce­le­bra la se­va ga­la anu­al.

Ruiz de la Pra­da ves­teix una de les se­ves cre­a­ci­ons. Després de la pas­sa­rel·la, aques­ta és la pri­me­ra ve­ga­da que la llu­eix pú­bli­ca­ment. “En pú­blic i en pri­vat, o et pen­ses que vaig ai­xí per ca­sa me­va?”, re­pli­ca.

Al so­par d’aquest di­jous, amb unes 300 per­so­na­li­tats de la so­ci­e­tat his­pa­no­a­me­ri­ca­na, els guar­do­nats amb la me­da­lla So­ro­lla, em­ble­ma de la ins­ti­tu­ció, són l’es­pa­nyo­la Ali­cia Ko­plowitz, pre­si­den­ta d’Ome­ga Ca­pi­tal; i els me­xi­cans Ma­rie Thé­rè­se Her­mand de Aran­go, fun­da­do­ra i pre­si­den­ta del Mu­seu d’Art Po­pu­lar a Ciu­tat de Mè­xic, i Luis Ro­bles Mi­a­ja, res­pon­sa­ble de la fun­da­ció BBVA Ban­co­mer.

A tots tres se’ls dis­tin­geix per la se­va “ex­cep­ci­o­nal con­tri­bu­ció a la cultura i les arts his­pa­nes”.

La re­cap­ta­ció, amb ti­quets des de 2.000 dò­lars, es des­ti­na a fons per a la lli­bre­ria i el mu­seu de la His­pa­nic, ara en obres. Es­pe­ren re­o­brir el 2020. Però con­ti­nu­en amb els seus pro­gra­mes i 212 obres, Tre­a­su­res of the His­pa­nic So­ci­ety, in­clo­sos Goya, Veláz­quez o El Gre­co, han vi­at­jat a Madrid, Ciu­tat de Mè­xic, i van rumb a Al- bu­quer­que, a Nou Mè­xic. Els mo­nu­men­tals qua­dres de vi­sió d’Es­pa­nya de Jo­a­quín So­ro­lla ro­ma­nen a ca­sa se­va, ben pro­te­gits. “Te­nen un mi­cro­cli­ma”, diu Mar­cus Burke, el seu co­mis­sa­ri en cap.

Els con­vi­dats van en­trant. Apa­reix la pri­me­ra guar­do­na­da, Her­mand de Aran­go. “Aquest pre­mi en­al­teix el que faig, que és aju­dar els ar­te­sans me­xi­cans. El re­bo en nom seu. Que el món ve­gi el que fan”. Comp­te que hi ha dot­ze mi­li­ons de me­xi­cans que es de­di­quen a l’art po­pu­lar, a l’ar­te­sa­nia, “co­ses que uti­lit­zem ca­da dia”, subrat­lla.

Després, Ro­bles Mi­a­ja in­di­ca que “el meu re­co­nei­xe­ment és per a la Fun­da­ció BBVA. És im­por­tant for­mar l’es­pe­rit i l’art i la cultura són fo­na­men­tals”.

Al pit de Blan­ca Pons-So­ro­lla,

Ali­cia Ko­plowitz, Luis Ro­bles Mi­a­ja i Ma­rie Thé­rè­se Her­mand de Aran­go, la ter­na de pre­mi­ats d’aquest any

bes­né­ta del pin­tor, bri­lla l’or­de de l’Es­tre­lla Po­lar, con­de­co­ra­ció que li va im­po­sar el 1992 el rei de Su­è­cia. Per allà a prop hi ha Ma­ri­sa Fal­có, es­po­sa del pre­si­dent-edi­tor de La Van­guar­dia, Ja­vi­er Go­dó, com­te de Go­dó, un dels que atre­so­ra la me­da­lla So­ro­lla, igual com Plá­ci­do Do­min­go, Ma­rio Var­gas Llo­sa o Je­sús de Po­lan­co.

Ali­cia Ko­plowitz emer­geix com l’última de la ter­na dels pre­mi­ats. “Es­tic molt hon­ra­da per­què el mu­seu de la His­pa­nic So­ci­ety és un re­fe­rent per a Es­pa­nya i la pro­mo­ció del nos­tre art”, res­pon. Em­pre­sà­ria o fi­lan­tro­pa? “M’agra­da més la fi­lan­tro­pia. Però ho sen­to, no con­ce­dei­xo en­tre­vis­tes”.

Tam­bé sol·li­ci­ta que no li fa­cin fo­tos.

La guar­do­na­da Ma­rie Thé­rè­se Her­mand de Aran­go, amb la se­va me­da­lla, en­tre Phi­lli­pe de Mon­te­be­llo (es­quer­ra) i Antonio del Va­lle

Ma­ri­sa Fal­có, com­tes­sa de Go­dó (es­quer­ra), al cos­tat de Fran­cis­co Lo­ren­zo i María Án­ge­les Fus­ter

Blan­ca Pons-So­ro­lla, bes­ne­ta del pin­tor, amb Ale­xan­dra Hof­fer

FO­TOS: MI­GUEL RAJMIL I GETTY

Agat­ha Ruiz de la Pra­da

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.