Co­lau es reu­ni­rà amb el ‘tsu­na­mi’

La Vanguardia (Català) - - VIURE - PRES­SIÓ VE­Ï­NAL

L’al­cal­des­sa Ada Co­lau es reu­ni­rà aquest di­marts amb re­pre­sen­tants de la vin­te­na d’en­ti­tats de tot Bar­ce­lo­na que com­po­nen el tsu­na­mi ve­ï­nal i que li exi­gei­xen me­su­res dràs­ti­ques da­vant la in­se­gu­re­tat i l’in­ci­vis­me. El tsu­na­mi ja va de­ma­nar ho­ra a Co­lau després de la ma­ni­fes­ta­ció del 15 de se­tem­bre. Da­vant la fal­ta de res­pos­tes, li van es­criu­re fa pocs di­es per re­cor­dar-l’hi.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.