Ali­men­tà­ri­es pre­sen­ten els seus pro­duc­tes a dis­tri­bu­ï­dors dels EUA

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - ECONOMIA - BAR­CE­LO­NA Redac­ció

Més de cin­quan­ta em­pre­ses ca­ta­la­nes del sec­tor de l’ali­men­ta­ció han mos­trat els seus pro­duc­tes a re­pre­sen­tants de més de 200 su­per­mer­cats, dis­tri­bu­ï­dors i punts de ven­da dels EUA que han vi­si­tat aques­ta set­ma­na Ca­ta­lu­nya. L’ob­jec­tiu d’aques­tes jor­na­des és que els re­pre­sen­tants de su­per­mer­cats i dis­tri­bu­ï­dors dels EUA cone­guin nous pro­duc­tes ca­ta­lans i els ofe­rei­xin als seus punts de ven­da.

Les pre­sen­ta­ci­ons i de­gus­ta­ci­ons, que s’han fet a Bar­ce­lo­na i Gi­ro­na, han es­tat or­ga­nit­za­des pel pro­gra­ma Ca­ta­lan Gour­met USA d’AC­CIÓ, l’agèn­cia per a la com­pe­ti­ti­vi­tat de l’em­pre­sa de la Ge­ne­ra­li­tat. L’ob­jec­tiu del pro­gra­ma és fa­ci­li­tar l’ex­por­ta­ció i la pro­mo­ció dels pro­duc­tes d’em­pre­ses ca­ta­la­nes del sec­tor de l’ali­men­ta­ció als EUA. A més d'aques­tes ses­si­ons que fa a Ca­ta­lu­nya, el pro­gra­ma Ca­ta­lan Gour­met USA tam­bé n’ha fet a res­tau­rants de ciu­tats dels EUA com Was­hing­ton i Chi­ca­go.

Els com­pra­dors nord-ame­ri­cans que han par­ti­ci­pat a les pre­sen­ta­ci­ons són les ca­de­nes de su­per­mer­cats The Fresh Market (tot el pa­ís), New Se­a­sons Market (Ore­gon i Was­hing­ton), AJ's Fi­ne Fo­ods (Ari­zo­na), Mo­llie Sto­ne’s Markets ( Ca­li­fòr­nia). A més, tam­bé hi eren pre­sents DPI Spe­ci­alty Fo­ods (Ca­li­fòr­nia, Mary­land, Ore­gon, Colorado, Mas­sac­hu­setts i Illi­nois) i Cu­li­nary Co­llec­ti­ve (im­por­ta­dor a l’es­tat de Was­hing­ton i No­va Jer­sey).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.