El Banc d’An­gla­ter­ra ana­lit­za la sor­ti­da de la UE

L’en­ti­tat es­tu­dia les con­se­qüèn­ci­es per al Reg­ne Unit

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - ECONOMIA - AGEN­CI­AS Lon­dres

El Banc d’An­gla­ter­ra es pro­po­sa ava­lu­ar les im­pli­ca­ci­ons eco­nò­mi­ques per al Reg­ne Unit d’una pos­si­ble sor­ti­da del pa­ís de la Unió Eu­ro­pea (UE), va dir ahir en un co­mu­ni­cat el su­per­vi­sor bri­tà­nic, con­fir­mant un cor­reu elec­trò­nic que va en­vi­ar in­vo­lun­tà­ri­a­ment al di­a­ri The Gu­ar­di­an so­bre un pro­jec­te d’in­ves­ti­ga­ció su­po­sa­da­ment con­fi­den­ci­al.

El di­a­ri va in­for­mar que des del de­par­ta­ment de prem­sa del banc cen­tral es va en­vi­ar de for­ma in­vo­lun­tà­ria un cor­reu elec­trò­nic en el qual es de­ta­lla­va que el pro­jec­te ha­via de ser man­tin­gut en se­cret de la ma­jor part del per­so­nal de l’en­ti­tat i que als pe­ri­o­dis­tes que pre­gun­tes­sin per la qües­tió se’ls ha­via de res­pon­dre que con­sis­tia a ana­lit­zar una sè­rie de te­mes eco­nò­mics eu­ro­peus.

El pri­mer mi­nis­tre bri­tà­nic, Da­vid Ca­me­ron, que va ser re­e­le­git el 7 de maig pas­sat, va pro­me­tre redis­se­nyar els vin­cles del Reg­ne Unit amb la UE abans de ce­le­brar un re­fe­rèn­dum so­bre la se­va per­ti­nen­ça per a fi­nals del 2017.

Com va ocór­rer amb l’úl­tim re­fe­rèn­dum so­bre la in­de­pen­dèn­cia es­co­ce­sa, el Banc d’An­gla­ter­ra pre­fe­reix evi­tar qual­se­vol sug­ge­ri­ment que es­tà par­ti­ci­pant d’una o ma­ne­ra o al­tra en un de­bat po­lí­tic. No obs­tant ai­xò, en un co­mu­ni­cat di­fós a tra- vés de la se­va pà­gi­na web, el banc cen­tral va con­fir­mar la se­va in­ten­ció de re­a­lit­zar la in­ves­ti­ga­ció que va avan­çar el ro­ta­tiu bri­tà­nic.

“No hau­ria de ser una sor­pre­sa que el banc es­tà re­a­lit­zant aquest ti­pus de fei­na so­bre una po­lí­ti­ca de go­vern de­cla­ra­da”, va dir en l’es­men­tat co­mu­ni­cat. “Hi ha una sè­rie de te­mes eco­nò­mics i fi­nan­cers que sor­gei­xen en el con­text de la re­ne­go­ci­a­ció i del re­fe­rèn­dum na­ci­o­nal. És una de les res­pon­sa­bi­li­tats del banc ava­lu­ar allò que es re­la­ci­o­na amb els seus ob­jec­tius”, va afe­gir el su­per­vi­sor ban­ca­ri bri­tà­nic.

Molts em­pre­sa­ris bri­tà­nics es­tan pre­o­cu­pats per la pos­si­bi­li­tat de per­dre ac­cés als seus prin­ci­pals mer­cats d’ex­por­ta­ció i tam­bé hi ha in­qui­e­tud per l’im­pac­te so­bre la in­dús­tria de ser­veis fi­nan­cers bri­tà­ni­ca.

La pos­si­bi­li­tat que el Reg­ne Unit aban­do­ni la Unió Eu­ro­pea ja co­men­ça a te­nir les pri­me­res con­se­qüèn­ci­es. Deutsc­he Bank, el se­gon banc més gran de la zo­na eu­ro per ac­tius, amb grans ope­ra­ci­ons a la Gran Bre­ta­nya, va in­for­mar aquest 19 de maig pas­sat que ha­via co­men­çat els pre­pa­ra­tius ini­ci­als de ca­ra a la pos­si­ble sor­ti­da bri­tà­ni­ca de la Unió Eu­ro­pea.

El Banc d’An­gla­ter­ra va dir ahir que no dis­cu­ti­rà la se­va ava­lu­a­ció amb an­ti­ci­pa­ció, però que di­fon­drà de­talls “en el mo­ment apro­pi­at”, i va afe­gir que va adop­tar un en­fo­ca­ment si­mi­lar qu­an va con­si­de­rar les im­pli­ca­ci­ons del re­fe­rèn­dum es­co­cès d’in­de­pen­dèn­cia del 2014.

“En­ca­ra que si­gui des­a­for­tu­nat que aques­ta in­for­ma­ció ha­gi pas­sat al do­mi­ni pú­blic d’aques­ta ma­ne­ra, el banc man­tin­drà aques­ta apro­xi­ma­ció”, va dir el co­mu­ni­cat del su­per­vi­sor bri­tà­nic. El pro­jec­te se­cret del Banc d’An­gla­ter­ra por­ta el nom de Bo­okend (aguan­ta­lli­bres) i in­di­ca que di­ver­sos ana­lis­tes del banc ana­lit­zen el Bre­xit, la sor­ti­da bri­tà­ni­ca de la UE, di­ri­gits per Jon Cun­lif­fe, ac­tu­al res­pon­sa­ble de vi­gi­lar els pos­si­bles ris­cos per al pa­ís en cas que hi ha­gi una cai­gu­da del mer­cat de va­lors. El cor­reu elec­trò­nic en qües­tió que va re­ve­lar el se­cret por­ta da­ta del 21 de maig i va sor­tir en­vi­at per er­ror des de l’ofi­ci­na de prem­sa del banc emis­sor an­glès a un pe­ri­o­dis­ta del di­a­ri bri­tà­nic.

El su­per­vi­sor bri­tà­nic con­fir­ma l’exis­tèn­cia d’un es­tu­di des­prés de la fil­tra­ció a la prem­sa

SU­ZAN­NE PLUNKETT / REUTERS

Seu del Banc d’An­gla­ter­ra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.