La Vanguardia (Català-1ª edició)

El nu que va pro­vo­car un sis­me

- ISIDRE AMBRÓS Pe­quín. Cor­res­pon­sal

ADa­ni­e­lle Pe­ter­sen i al seu ger­mà Lind­sey no els ha­via pas­sat mai pel cap que un dia al­gú els acu­sa­ria de pro­vo­car un ter­ra­trè­mol pel fet de des­pu­llar-se. Però ahir un con­sell d’an­ci­ans de l’illa mala­ia de Bor­neo va de­li­be­rar so­bre la se­va res­pon­sa­bi­li­tat en el sis­me que di­ven­dres va sac­se­jar la mun­ta­nya sa­gra­da del Ki­na­ba­lu.

El cas en què es ve­uen im­pli­cats aquests ger­mans ca­na­dencs res­pon a un cú­mul d’in­for­tu­nis. A la se­va ig­no­ràn­cia i menys­preu so­bre les tra­di­ci­ons lo­cals i al sis­me de 5,9 graus que va sac­se­jar el lloc on ha­vi­en co­mès els seus abu­sos uns di­es abans.

El seu de­lic­te, per­pe­trat amb una pa­re­lla d’ho­lan­de­sos, un jo­ve ale­many i cinc oc­ci­den­tals més que la po­li­cia en­ca­ra no ha iden­ti­fi­cat, va ser des­pu­llar-se al cim del Ki­na­ba­lu el 30 de maig. No hau­ria pas­sat de ser una en­tre­ma­li­a­du­ra si la mun­ta­nya no fos con­si­de­ra­da sa­gra­da pels na­dius, que han in­ter­pre­tat el ter­ra­trè­mol, amb 18 morts, com una re­ac­ció dels seus avant­pas­sats.

Les au­to­ri­tats lo­cals s’han afe­git al sen­ti- ment de la po­bla­ció. El mi­nis­tre prin­ci­pal adjunt de la re­gió con­si­de­ra que “amb la se­va ac­ti­tud in­de­cent van pro­vo­car la ira dels es­pe­rits” que vi­uen al Ki­na­ba­lu, i van des­en­ca­de­nar el mo­vi­ment sís­mic. “És gai­re­bé se­gur que hi ha una con­ne­xió. El ter­ra­trè­mol es pot aga­far com una con­fir­ma­ció de les con­se­qüèn­ci­es que aques­tes per­so­nes es des­pu­lles­sin. No po­dem ju­gar amb els es­pe­rits de la nos­tra mun­ta­nya sa­gra­da”, va dir a The Bor­neo Post.

Les au­to­ri­tats van de­ci­dir ac­tu­ar con­tra els jo­ves des­prés de re­bre una quei­xa dels res­pon­sa­bles del parc na­tu­ral del Ki­na­ba­lu, que la Unes­co va de­cla­rar pa­tri­mo­ni de la hu­ma­ni­tat el 2000. L’in­for­me ana­va acom­pa­nyat del tes­ti­mo­ni del guia, a qui els tu­ris­tes hau­ri­en dit “es­tú­pid” i en­vi­at “a l’in­fern” qu­an els va ad­ver­tir que no es des­pu­lles­sin ni ori­nes­sin

Un con­sell d’an­ci­ans de­li­be­ra el càs­tig per als jo­ves, re­tin­guts a l’illa de Bor­neo

en aquell pa­rat­ge. Els jo­ves van ig­no­rar els seus precs, es van fer fo­to­gra­fi­es des­pu­llats i les van pen­jar a in­ter­net.

Els ger­mans ca­na­dencs, ai­xí com els ho­lan­de­sos Dy­lan Tho­mas i Ele­a­nor Haw­rins i l’ale­many Step­han Pohl­ner, no es­tan for­mal­ment de­tin­guts, però són in­ves­ti­gats i no po­dran aban­do­nar Bor­neo fins que es de­ci­dei­xi la se­va res­pon­sa­bi­li­tat en el ter­ra­trè­mol.

El càs­tig l’im­po­sa­rà un tri­bu­nal d’usos i cos­tums, per­què es con­si­de­ra que no van vul­ne­rar cap llei es­cri­ta si­nó una tra­di­ció oral. El con­sell d’an­ci­ans de la tri­bu ka­da­zan-du­sun, des­prés de con­sul­tar-ho amb el xa­man, de­ci­di­rà la pe­na i el ri­tu­al per cal­mar els es­pe­rits. “S’ha d’exi­gir el pa­ga­ment d’un so­git (pe­na que es pa­ga amb el sa­cri­fi­ci d’ani­mals) i en aquest cas hau­rà de ser de di­ver­sos bú­fals”, va dir Brayan Ma­ta­sing, un cap lo­cal. “És la pri­me­ra ve­ga­da en 50 anys que pas­sa un in­ci­dent d’aques­ta me­na al Ki­na­ba­lu”, va in­di­car el president dels parcs na­tu­rals, Tengku Zai­nal Ad­lin. L’ab­sèn­cia d’an­te­ce­dents po­dria im­pul­sar el con­sell d’an­ci­ans, que sol cas­ti­gar els in­frac­tors amb el sa­cri­fi­ci de po­llas­tres o porcs, a bus­car un càs­tig exem­plar.

Mai un nu no ha­via pro­vo­cat un mo­vi­ment tel·lú­ric d’aques­tes di­men­si­ons.

 ?? MOHD RASFAN / AFP ??
MOHD RASFAN / AFP
 ?? . ??
.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain