El cò­mic te­le­vi­siu Jimmy Morales gua­nya la pre­si­dèn­cia de Gu­a­te­ma­la

Amb un mis­sat­ge an­ti­cor­rup­ció i su­port mi­li­tar, el can­di­dat ob­té el 67% dels vots

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - Internacional - ELI­SA­BET SABARTÉS Mè­xic. Cor­res­pon­sal

Ne­to és un cam­pe­rol gai­re­bé ille­trat que ac­ci­den­tal­ment ar­ri­ba a go­ver­nar Gu­a­te­ma­la. Ne­to és l’es­tre­lla de la pel·lí­cu­la bu­fa Un pre­si­den­te de a som­bre­ro, èxit de ta­qui­lla fir­mat per Pro­duc­ci­o­nes Mo­ra­le­ja. Ne­to és, a més, el per­so­nat­ge que in­ter­pre­ta l’amo de l’em­pre­sa que va fi­nan­çar la cin­ta. Ne­to és l’àl­ter ego de Ja­mes Er­nes­to Morales Ca­bre­ra, fa­mós co­me­di­ant lo­cal, més cone­gut com a Jimmy Morales. El ma­teix que diu­men­ge a la nit va ser pro­cla­mat pre­si­dent elec­te a Gu­a­te­ma­la amb un acla­pa­ra­dor 67% dels vots. “Ni cor­rup­te ni lla­dre” va ser el seu le­ma de cam­pa­nya, el ma­teix que va por­tar Ne­to a la vic­tò­ria.

El joc en­tre re­a­li­tat i fic­ció ha es­tat una va­lu­o­sa ar­ma en el tri­omf de Morales, en­ca­ra que mol­tes co­ses el dis­tan­ci­en del seu per­so­nat­ge més po­pu­lar. Morales, or­fe de pa­re des de la in­fan­te­sa, és un ho­me fet a si ma­teix, que va ar­ri­bar a lli­cen­ci­ar-se com a ad­mi­nis­tra­dor d’em­pre­ses grà­ci­es a les be­ques de l’Es­glé­sia evan­gè­li­ca bap­tis­ta, on tam­bé es va for­mar com a pro­fes­sor en te­o­lo­gia. Ha es­tat as­ses­sor fi­nan­cer per a pe­tits i mit­jans ne­go­cis, ha ve­nut ro­ba uti­lit­za­da i plà­tans.

Però el que el va ca­ta­pul­tar ra­di­cal­ment va ser la in­ter­pre­ta­ció, una car­re­ra que va co­men­çar de pe­tit amb Sammy Morales, el seu ger­mà i prin­ci­pal con­se­ller. Tots dos van cre­ar Mo­ra­le­ja, l’em­pre­sa amb la qual van pro­duir rà­dio, ci­ne­ma, te­le­vi­sió, pro­mo­ci­ons... i molts di­ners. Als anys no­ran­ta i du­rant la dè­ca­da se­güent, els seus pro­gra­mes de co­mè­dia van ar­ri­bar a les llars de mi­li­ons de gua­te­ma­lencs i es van fer fa­mo­sos.

El tràn­sit a la po­lí­ti­ca vin­dria el 2004, quan Jimmy Morales va pro­var d’ins­criu­re el Mo­vi­ment Na­ció com a em­brió d’un fu­tur par­tit. Els prin­ci­pis que l’ins­pi­ra­ven ja eren els ma­tei­xos que va es­gri­mir a la cam­pa­nya pre­si­den­ci­al: el te­mor de Déu, la fa­mí­lia i l’ho­nor. Un cre­do con­ser­va­dor pur i dur, ama­nit amb for­tes do­sis de pa­tri­o­tis­me na­ci­o­na­lis­ta. El fu­tur man­da­ta­ri no va ob­te­nir el re­gis­tre, però la se­va ini­ci­a­ti­va va des­per­tar l’in­terès dels mi­li­tars més re­ac­ci­o­na­ris, agru­pats en el Front de Con­ver­gèn­cia Na­ci­o­nal (FCN), que el 2012 li van ofe­rir en­trar en el par­tit.

Morales, de 46 anys, pa­re de qua­tre fills, ha es­tat as­se­nya­lat des d’ales­ho­res com un sim­ple ve­hi­cle de les for­ces ar­ma­des per per­pe­tu­ar-se en el po­der; la ca­ra ama­ble dels sec­tors cas­tren­ses més fos­cos, im­pli­cats en la sag­nant re­pres­sió dels anys vui­tan­ta, els ma­tei­xos que han tor­pe­di­nat de for­ma sis­te­mà­ti­ca els ju­di­cis con­tra els alts caps res­pon­sa­bles de la guer­ra bru­ta i de­lic­tes de le­sa hu­ma­ni­tat.

El pre­si­dent elec­te, que va com­pe­tir so­ta les si­gles de l’FCN, ha pro­vat d’elu­dir la qües­tió, pre­sen­tant-se com l’ho­me net, aliè al sis­te­ma que ha es­po­li­at la na­ció. “Llui­ta­ré amb tot el meu cor i to­ta la me­va for­ça per no de-

Al se­tem­bre un inè­dit mo­vi­ment de pro­tes­ta so­ci­al va por­tar el cor­rup­te pre­si­dent Pé­rez Mo­li­na a la pre­só

ce­bre-us”, va dir diu­men­ge a la nit en un mis­sat­ge des­prés de sa­ber que ha­via gua­nyat. “He re­but un man­dat i el man­dat del po­ble de Gu­a­te­ma­la és llui­tar con­tra la cor­rup­ció que ens ha cor­ro­ït”, va pro­me­tre. Morales no no­més va acon­se­guir la pre­si­dèn­cia, tam­bé s’ha con­ver­tit en el can­di­dat més vo­tat en la his­tò­ria del pa­ís (més de 2,6 mi­li­ons de vots).

Els vin­cles que l’unei­xen als mi­li­tars obren enor­mes in­ter­ro­gants so­bre la se­va vo­lun­tat po­lí­ti­ca per com­ba­tre les xar­xes de l’es­po­li, tra­di­ci­o­nal­ment con­tro­la­des pels ho­mes d’uni­for­me. Aquest va ser el cas de l’ex­pre­si­dent i ex­ge­ne­ral Ot­to Pé­rez Mo­li­na, cap d’una tra­ma que de­frau­da­va les ar­ques pú­bli­ques des del sis­te­ma na­ci­o­nal de du­a­nes, que hau­ria des­vi­at 3,8 mi­li­ons de dò­lars en­tre el maig del 2014 i l’abril del 2015. Avui és a la pre­só, en es­pe­ra de ju­di­ci, des­prés que un mo­vi­ment inè­dit de pro­tes­ta so­ci­al l’obli­gués a di­mi­tir el pas­sat 3 de se­tem­bre.

LUIS SOTO / AP

Mo­ra­les, lí­der del Front de Con­ver­gèn­cia Na­ci­o­nal, s’abra­ça a la se­va mare, Ce­lia Ca­bre­ra, la nit elec­to­ral

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.