Re­bec­ca Gre­ar

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 5 - Per cent

Les re­fi­ne­ri­es de pe­tro­li van tan­car fa anys, al­gu­nes fà­bri­ques van mar­xar, d’al­tres van re­sis­tir, però no pa­guen igual que lla­vors. Les fe­ri­des de la desin­dus­tri­a­lit­za­ció a Mar­cus Ho­ok (Penn­sil­và­nia) són vi­si­bles des de la pe­ti­ta ca­sa ados­sa­da de Re­bec­ca Gre­ar, de 34 anys, pro­fu­sa­ment de­co­ra­da per a Ha­llowe­en.

La va com­prar el 2008 per 106.000 dò­lars, apro­fi­tant el col·lapse dels preus de l’ha­bi­tat­ge du­rant la Gran Re­ces­sió. Lla­vors els sem­bla­va una gan­ga. Ara pa­teix ve­ient com el seu va­lor no fa més que cau­re. “En aquests qua­tre anys tot ha anat a pit­jor en aques­ta zo­na. Es­tà molt de­pri­mi­da eco­nò­mi­ca­ment.

La me­va ca­sa val 20.000 dò­lars menys que quan la vam com­prar”.

Al seu jar­dí no hi ha cap car­tell elec­to­ral in­di­cant a quin can­di­dat do­na­rà su­port aques­tes elec­ci­ons, però Gre­ar ho té clar: “Joe Bi­den. Sem­pre he cre­gut en les ma­tei­xes co­ses que ell. És al­gú que tre­ba­lla­rà per la gent. Es­tà molt més en con­tac­te amb els pro­ble­mes dels tre­ba­lla­dors nor­mals que l’al­tra op­ció. Bi­den es­tà més en con­tac­te amb un 99% de la hu­ma­ni­tat. Di­gui el que di­gui, Do­nald Trump no­més pen­sa en un 1%”, en els su­per­rics.

No n’hi ha gai­res a Mar­cus Ho­ok, una lo­ca­li­tat de 2.400 ha­bi­tants en­gan­xa­da a Clay­mont (De­lawa­re), la ciu­tat on la fa­mí­lia de Bi­den va emi­grar quan ell te­nia 11 anys bus­cant fei­na. Molts dels ve­ïns de Gre­ar, abans de­mò­cra­tes, ara van amb Trump. Ella ha vo­tat to­ta me­na de

És l’ac­tu­al ta­xa d’atur als EUA. A l’abril, amb el con­fi­na­ment, va ser d’un 14,7%. Al fe­brer es­ta­va en un 3,5%, la més bai­xa des del 1969 “En aquests qua­tre anys tot ha anat a pit­jor; la me­va ca­sa ara val 20.000 dò­lars menys” Bi­den vol apu­jar l’im­post so­bre la ren­da als que in­gres­sen més de 400.000 dò­lars l’any “Abans de Trump, les bor­ses es­ta­ven atu­ra­des; amb ell els mer­cats es van po­sar pels nú­vols”

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.