9

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 7 -

El co­ro­na­vi­rus ha en­fon­sat l’avi­a­ció en la pit­jor cri­si de la se­va his­tò­ria, amb ae­ro­lí­ni­es llui­tant con­tra el risc de fa­lli­da i amb la ma­jo­ria dels avi­ons a ter­ra. En aquest lú­gu­bre es­ce­na­ri, la ca­pi­tal d’Ale­ma­nya es dis­po­sa a inau­gu­rar el seu nou ae­ro­port, una in­fra­es­truc­tu­ra aca­ba­da a la fi des­prés d’un llarg pro­cés de cons­truc­ció ata­pe­ït de pro­ble­mes tèc­nics, so­bre­cos­tos i sos­pi­tes de cor­rup­ció.

L’ae­ro­port in­ter­na­ci­o­nal de Ber­lín-Bran­den­burg (BER), que es va co­men­çar a cons­truir el 2006 i s’ha­via d’inau­gu­rar el 2011, va tenir des­prés al­tres da­tes d’inau­gu­ra­ció –sem­pre anun­ci­a­des a so de bom­bo i pla­te­rets– que tam­poc no es van ma­te­ri­a­lit­zar, i fi­nal­ment co­men­ça­rà a ope­rar el prò­xim dia 31 d’oc­tu­bre.

Els nou anys de re­tard so­bre la pri­me­ra da­ta d’ober­tu­ra pre­vis­ta han di­na­mi­tat els tò­pics po­si­tius so­bre l’efi­ci­èn­cia ale­ma­nya, i han ge­ne­rat bro­mes. Inau­gu­rar l’ae­ro­port pre­ci­sa­ment ara que el tràn­sit ae­ri al món és mí­nim afe­geix in­còg­ni­tes a la si­tu­a­ció.

“Es­tem aver­go­nyits pel temps in­jus­ti­fi­ca­ble que ha tri­gat a cons­truir-se”, va ad­me­tre el pre­si­dent de la so­ci­e­tat Ae­ro­ports de Ber­lín-Bran­den­burg, En­gel­bert Lütke-Dal­drup, en una vi­si­ta re­cent amb cor­res­pon­sals es­tran­gers. Lütke-Dal­drup va as­su­mir el càr­rec fa tres anys i mig, una he­rèn­cia en­ve­ri­na­da. “Els re­tards van con­ver­tir Ber­lín, i per ex­ten­sió Ale­ma­nya, en una ri­o­ta; per als en­gi­nyers ale­manys com jo ha es­tat in­cò­mo­de”, va dir Lütke-Dal­drup, com­pun­git. Els

Els fi­as­cos tèc­nics van di­na­mi­tar els tò­pics po­si­tius so­bre l’efi­ci­èn­cia ale­ma­nya

Els cos­tos es van dis­pa­rar dels 2.000 mi­li­ons pre­vis­tos a la xi­fra fi­nal de 6.000 mi­li­ons

STEFANIE LOOS / AFP

Ins­tal·la­ci­ons de l’ae­ro­port BER, en una vi­si­ta de prem­sa di­lluns pas­sat anys de re­tard so­bre la da­ta d’inau­gu­ra­ció pre­vis­ta acu­mu­la el BER, que a més ha tri­pli­cat els cos­tos

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.