L’ae­ro­port dels em­bo­lics

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 7 - Ma­ría-Paz Ló­pez

cos­tos es van tri­pli­car res­pec­te al pres­su­post ini­ci­al de 2.000 mi­li­ons d’eu­ros, de ma­ne­ra que el cost de­fi­ni­tiu s’acos­ta als 6.000 mi­li­ons.

Du­rant aquests nou anys d’es­pe­ra, l’atrac­tiu de Ber­lín com a me­trò­po­li global s’ha dis­pa­rat, men­tre la ciu­tat con­ti­nu­a­va con­nec­ta­da amb l’ex­te­ri­or a tra­vés de dos ae­ro­ports con­ce­buts du­rant la guer­ra fre­da, Te­gel i Schö­ne­feld, ob­so­lets i com més va més con­ges­ti­o­nats. Te­gel, a l’oest de la ca­pi­tal, tan­ca­rà per sem­pre el 8 de no­vem­bre –amb un vol d’Air Fran­ce, ho­me­nat­ge al fet que es tro­ba a l’an­tic sec­tor fran­cès de la Ber­lín di­vi­di­da–, men­tre que part de les ins­tal·la­ci­ons de Schö­ne­feld –que era la por­ta d’en­tra­da a Ber­lín Est a l’Ale­ma­nya co­mu­nis­ta– que­den in­te­gra­des al nou ae­ro­port. En efec­te, el BER –que por­ta el nom de Willy Brandt, so­ci­al­de­mò­cra­ta que va ser al­cal­de de Ber­lín Oest i can­ce­ller de l’Ale­ma­nya oc­ci­den­tal– s’ubi­ca a Schö­ne­feld, al land de Bran­den­burg.

Les ins­tal·la­ci­ons es ve­uen ara res­plen­dents, però la se­va cons­truc­ció va es­tar far­ci­da de fi­as­cos, pe­tits i grans, en as­pec­tes que ana­ven des del sis­te­ma de rui­xa­dors an­tiin­cen­di al ca­blat­ge dels edi­fi­cis, i fins i tot el ti­pus d’en­dolls elèc­trics. A l’hi­vern del 2013 es va pro­duir un epi­so­di hi­la­rant: els llums de la ter­mi­nal van es­tar en­ce­sos dia i nit du­rant unes set­ma­nes, per­què nin­gú no sa­bia com s’apa­ga­ven amb l’ul­tra­mo­dern sis­te­ma ins­tal·lat. Lütke-Dal­drup va dir que, al fi­nal, to­tes aques­tes en­so­pe­ga­des han fet que el BER si­gui, a pa­rer seu, “l’ae­ro­port més se­gur del món”.

Les úl­ti­mes set­ma­nes s’han re­a­lit­zat as­sa­jos ge­ne­rals amb mi­lers d’ex­tres amb mas­ca­re­ta, ciu­ta­dans que es van ofe­rir com a vo­lun­ta­ris per tes­tar l’ús d’aquests 300.000 me­tres qua­drats. Van pro­var, en­tre al­tres co­ses, el sis­te­ma de fac­tu­ra­ció i en­tre­ga d’equi­pat­ge, els tras­llats amb au­to­bús fins a l’avió, la lle­gi­bi­li­tat dels sím­bols, i fins i tot els và­ters. Tot va sor­tir bé.

Mal­grat l’alleu­ja­ment ge­ne­ral a Ber­lín i Bran­den­burg per­què el mal­son cons­truc­tiu ha aca­bat, hi ha al­gu­nes crí­ti­ques. La pis­ta sud va ser re­mo­de­la­da en un in­tent de li­mi­tar-ne el so­roll. Però l’as­so­ci­a­ció ale­ma­nya de pi­lots Cock­pit diu que ai­xò obli­ga­rà els pi­lots a fer un gir de 145 graus poc des­prés d’en­lai­rar-se, una ma­ni­o­bra com­ple­xa ano­me­na­da cor­ba d’Hoff­mann. D’al­tra ban­da, ex­perts en dis­seny con­si­de­ren que els vis­to­sos pla­fons d’in­for­ma­ció i el pa­vi­ment de co­lor beix do­nen a l’ae­ro­port una at­mos­fe­ra d’anys no­ran­ta ja pas­sa­da de mo­da.

La inau­gu­ra­ció dis­sab­te vi­nent se­rà dis­cre­ta acau­sa de la Co­vid-19, i el fu­tur es veu in­cert. La pan­dè­mia ha fet que l’ac­tu­al Schö­ne­feld tin­gui cent mil pas­sat­gers di­a­ris menys que abans, i la so­ci­e­tat ae­ro­por­tu­à­ria de Ber­lín i Bran­den­burg acu­mu­la pèr­du­es.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.