Bar­re­res a la dona em­pre­ne­do­ra

La Vanguardia (Català) - Diners - - 8 Diners - Da­ni­e­la Freund

La igual­tat de gè­ne­re és un dels des­a­fi­a­ments de l’Agen­da 2030 i un dels te­mes pen­dents al ca­mí del tu­ris­me cap al desen­vo­lu­pa­ment sos­te­ni­ble. La si­tu­a­ció que afron­ten les do­nes al sec­tor de l’em­pre­ne­do­ria tu­rís­ti­ca a Bar­ce­lo­na és com­pli­ca­da amb una pre­sèn­cia de tan sols un 10-20% dels em­pre­ne­dors. Qui­nes són les bar­re­res que es­tan li­mi­tant més re­pre­sen­ta­ció?

A aques­ta pre­gun­ta res­pon a la fei­na. “S’en­fron­ten les do­nes em­pre­ne­do­res a bar­re­res de gè­ne­re quan ini­ci­en el seu pro­pi ne­go­ci al sec­tor tu­rís­tic de Bar­ce­lo­na?" Fet per Mi­re­ia Ca­nut i Ma­ría Ló­pez, gra­du­a­des de la fa­cul­tat de Tu­ris­me i Di­rec­ció Ho­te­le­ra Sant Ig­na­si-URL, que he tin­gut l’or­gull de su­per­vi­sar. Aquest es­tu­di ha es­tat dis­tin­git com el mi­llor tre­ball fi­nal de grau de con­tin­gut so­ci­al amb la dis­tin­ció ho­no­rí­fi­ca del ju­rat de Cà­ri­tas Di­o­ce­sa­na de Bar­ce­lo­na. Les au­to­res han ra­ti­fi­cat l’exis­tèn­cia de vuit bar­re­res.

En pri­mer lloc, l’edu­ca­ció s’eri­geix com una bar­re­ra ini­ci­al que di­vi­deix per gè­ne­re els em­pre­ne­dors i que di­fi­cul­ta l’ac­cés de les do­nes al món em­pre­ne­dor. Els re­sul­tats de l’es­tu­di apun­ten que exis­teix una man­ca de mo­dels de li­de­rat­ge fe­me­ní que ins­pi­rin ne­nes i jo­ves a creu­re prou en les se­ves ide­es i pro­jec­tes per fer-los re­a­li­tat. A més, hi ha un dese­qui­li­bri de gè­ne­re en els es­tu­dis tec­no­lò­gics i em­pre­sa­ri­als que pri­va les do­nes a acon­se­guir les ha­bi­li­tats ne­ces­sà­ri­es per cre­ar una em­pre­sa. Aquests fac­tors ali­men­ten la pre­ca­ri­e­tat la­bo­ral i la bret­xa sa­la­ri­al que pa­tei­xen les do­nes ero­si­o­nant la se­va capa­ci­tat d’es­tal­vi (la qual co­sa no els per­met pro­veir-se de prou ca­pi­tal per mun­tar un ne­go­ci), de­bi­li­ta el po­ten­ci­al de les se­ves xar­xes de con­tac­tes i al­te­ra la se­va pro­pen­sió a as­su­mir ris­cos, la qual co­sa és cru­ci­al en l’em­pre­ne­do­ria.

D’al­tra ban­da, els re­sul­tats mos­tren di­fe­rèn­ci­es en la mo­ti­va­ció . Elles ten­dei­xen a mos­trar pre­o­cu­pa­ci­ons més en­llà de l’im­pac­te eco­nò­mic de les se­ves em­pre­ses la qual co­sa tren­ca amb la tra­di­ció. Ai­xí ma­teix, les do­nes per­ce­ben en l’em­pre­ne­do­ria una opor­tu­ni­tat per gua­nyar fle­xi­bi­li­tat i ai­xí con­ci­li­ar mi­llor les se­ves vi­des pro­fes­si­o­nals i per­so­nals. Les obli­ga­ci­ons fa­mi­li­ars im­pac­ten en l’em­pre­ne­do­ria fe­me­ni­na ja que exis­tei­xen in­ver­sors que re­but­gen apos­tar en pro­jec­tes de do­nes per ra­ons lli­ga­des a la ma­ter­ni­tat. Les do­nes pa­tei­xen una al­ta pres­sió so­ci­al res­pec­te a la cri­an­ça dels fills i les fei­nes de ca­sa. De fet, se­gons da­des de la Co­mis­sió Eu­ro­pea (2018), un 44% dels eu­ro­peus con­si­de­ren que el rol més im­por­tant de la dona en la so­ci­e­tat és la cu­ra dels fills i un 79% d’elles s’en­car­re­guen de les tas­ques do­mès­ti­ques di­à­ri­a­ment. Aques­ta si­tu­a­ció ge­ne­ra en les em­pre­ne­do­res un pro­fund sen­ti­ment de cul­pa­bi­li­tat. Els re­sul­tats d’aquest es­tu­di sug­ge­rei­xen que les bar­re­res a l’em­pre­ne­do­ria fe­me­ni­na es­tan in­ter­con­nec­ta­des i es re­tro­a­li­men­ten, de ma­ne­ra que no­més abor­dant-les en el seu con­junt hi pot ha­ver un can­vi de ten­dèn­cia.

Elles te­nen una mo­ti­va­ció di­fe­rent a l’ho­ra de mun­tar un ne­go­ci: em­pren­dre és com una opor­tu­ni­tat per a con­ci­li­ar

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.