Net­flix gua­nya menys usu­a­ris i Qui­bi tan­ca

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 9 - Fer­nan­do Tri­as de Bes

Net­flix va afe­gir 2,2 mi­li­ons de subs­crip­tors de pa­ga­ments a es­ca­la mun­di­al du­rant el tri­mes­tre que va fi­na­lit­zar el 30 de se­tem­bre, menys dels 3,4 mi­li­ons pre­vis­tos. La fir­ma ha­via ad­ver­tit que l’aug­ment sob­tat

En el ma­pa ge­o­po­lí­tic “tot­hom pi­ra­te­ja a tot­hom” se­gons els seus mit­jans, as­se­gu­ra

Qui no­més bus­ca di­ners sol par­lar es­pa­nyol o por­tu­guès de l’Amè­ri­ca Lla­ti­na

.

en les no­ves subs­crip­ci­ons s’es­vai­ria du­rant la se­go­na mei­tat de l’any a me­su­ra que les res­tric­ci­ons se su­a­vit­zes­sin i els usu­a­ris tri­es­sin sor­tir en lloc de veu­re els pro­gra­mes a ca­sa. Per con­tra, la pla­ta­for­ma Qui­bi, que va néi­xer fa set me­sos amb ví­de­os curts en stre­a­ming per a mò­bils, va con­fir­mar que tan­ca­va de­fi­ni­ti­va­ment.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.