L’ame­na­ça re­al del se­grest a les xar­xes

Kas­persky dis­tin­geix els atacs amb mo­ti­va­ció eco­nò­mi­ca dels pa­tro­ci­nats des del po­der

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 9 - Nor­ber­to Ga­lle­go

Els ci­ber­de­lin­qüents s’han tor­nat molt més atre­vits grà­ci­es a les con­di­ci­ons cre­a­des per la pan­dè­mia. Han après que la víc­ti­ma és més vul­ne­ra­ble com més de­pen­gui el seu ne­go­ci de la con­ti­nu­ï­tat. Ho han pa­tit en pri­me­ra per­so­na En­de­sa i Se­gurCai­xa Ades­las, no­més dos dels ca­sos re­cents a Es­pa­nya. La pràc­ti­ca cone­gu­da com a ran­somwa­re, con­sis­tent a blo­que­jar un sis­te­ma in­for­mà­tic en­crip­tant-ne les da­des per exi­gir res­cat com a con­di­ció de tor­na­da a la nor­ma­li­tat, ha pro­li­fe­rat des del fe­brer fins a ar­ri­bar a un punt cul­mi­nant –ara per ara– el juny, se­gons les anà­li­sis pu­bli­ca­des per Kas­persky Lab.

Un dels es­tí­muls re­sul­ta ob­vi: l’au­ge del te­le­tre­ball im­pli­ca el risc cert que l’ac­cés do­mès­tic a la xar­xa es­tà menys pro­te­git que no pas dins les em­pre­ses. “En­tre les va­ri­ants d’ame­na­ça cone­gu­des, el ran­somwa­re és ac­tu­al­ment el fa­vo­rit dels ci­ber­de­lin­qüents i un ne­go­ci molt ren­di­ble per als que te­nen com a mo­ti­va­ció di­rec­ta els di­ners, per­què no tots aquests de­lic­tes són eco­nò­mics”, di­agnos­ti­ca Eu­ge­ne Kas­persky, fun­da­dor i con­se­ller de­le­gat de la com­pa­nyia que por­ta el seu cognom.

“Co­men­cen co­lant-se a l’or­di­na­dor d’un em­ple­at que tre­ba­lla des de ca­sa; des d’allà pe­ne­tren a la xar­xa cor­po­ra­ti­va i bus­quen una vul­ne­ra­bi­li­tat en el softwa­re. Una al­tra raó anec­dò­ti­ca és que els hackers tam­bé pas­sen més temps a ca­sa i l’uti­lit­zen per a aques­tes mali­fe­tes”. No són in­di­vi­dus solts –pun­tu­a­lit­za–, si­nó grups de pa­ios que no te­nen cap al­tra ha­bi­li­tat a ban­da de to­car un te­clat, però al dar­re­re hi ha en­gi­nyers de softwa­re que han op­tat pel cos­tat fosc. Són capa­ços de desen­vo­lu­par un malwa­re i de pla­ni­fi­car els atacs, però no es po­sen en pri­me­ra lí­nia. Tí­pi­ca­ment són ho­mes d’en­tre 30 i 40 anys, de ma­ne­ra que la lle­gen­da que els pin­ta com a ado­les­cents tan­cats a la se­va ha­bi­ta­ció no es cor­res­pon amb la re­a­li­tat”.

Qui és i on són? L’anà­li­si lin­güís­ti­ca dels co­dis mali­ci­o­sos i de l’in­ter­can­vi de mis­sat­ges in­ter­cep­tats re­ve­la que s’ex­pres­sen ma­jo­ri­tà­ri­a­ment en es­pa­nyol o por­tu­guès, apa­rent­ment més lla­ti­no­a­me­ri­cà que ibè­ric. Des­prés ve el rus, par­lat cor­rent­ment en pa­ï­sos que ha­vi­en for­mat part de la Unió So­vi­è­ti­ca; i el xi­nès que­da en quar­ta po­si­ció. “Són les llen­gües ma­ter­nes dels hackers in­ter­cep­tats per les po­li­ci­es que en se­guei­xen el ras­tre, però ai­xò no ne­ces­sà­ri­a­ment in­di­ca l’ori­gen de la ban­da or­ga­nit­za­da”.

Kas­persky, que di­a­lo­ga amb Di­ners des de Mos­cou, fa la dis­tin­ció en­tre du­es ti­po­lo­gi­es de ci­ber­de­lin­qüèn­cia: una té una mo­ti­va­ció ex­clu­si­va­ment eco­nò­mi­ca i una al­tra és ge­o­po­lí­ti­ca, pa­tro­ci­na­da per en­ti­tats es­ta­tals. Si es trac­ta d’aquests, “no te­nim al­tra ma­ne­ra d’en­tre­veu­re la se­va ins­pi­ra­ció que l’es­truc­tu­ra dels co­dis mali­ci­o­sos i el seu apa­rent pa­ren­tiu amb l’es­pi­o­nat­ge i al­tres ac­ti­vi­tats en­co­ber­tes”. Aquí gua­nya amb di­fe­rèn­cia l’an­glès na­tiu –diu–, se­guit de prop pel rus i amb fre­qüèn­cia crei­xent pel xi­nès sim­pli­fi­cat. L’es­pa­nyol ha sor­tit d’es­ce­na, però Kas­persky fa aquest afe­gi­tó: “En el pano­ra­ma ge­o­po­lí­tic ac­tu­al, tot­hom pi­ra­te­ja a tot­hom en la me­su­ra dels seus mit­jans”.

La car­ta que ju­ga Kas­persky Lab en el su­per­po­blat es­pai de la ci­ber­se­gu­re­tat és “el re­co­nei­xe­ment es­pe­ci­a­lit­zat que els nos­tres pro­duc­tes són lí­ders en la pre­ven­ció d’atacs con­tra el punt fi­nal, que és on es con­nec­ten els usu­a­ris”. El mer­cat evo­lu­ci­o­na a me­su­ra que crei­xen les ame­na­ces: Kas­persky tre­ba­lla des de fa temps en un nou en­fo­ca­ment de la se­gu­re­tat in­dus­tri­al, “en què és no­tò­ria una pe­ri­llo­sa des­pro­tec­ció dels sis­te­mes de pro­duc­ció con­nec­tats a les xar­xes”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.