Un can­vi d’ho­ra sense es­tal­vi a les ca­ses

El te­le­tre­ball i les res­tric­ci­ons fan pas­sar més temps al do­mi­ci­li i anul·len l’efec­te d’en­dar­re­rir els re­llot­ges

La Vanguardia (Català) - Diners - - 10 Diners - Luis Fe­de­ri­co Flo­rio Mer­cat de l’art Llu­cià Homs

Un cop més, a les tres han es­tat les du­es. L’en­tra­da en l’ho­ra­ri d’hi­vern tor­na a obrir el de­bat so­bre si cal i si surt a comp­te. En un en­torn mar­cat pel te­le­tre­ball i les no­ves res­tric­ci­ons, es pas­sa­ran ho­res i ho­res a ca­sa. Amb la llum en­ce­sa, la te­le de fons i l’or­di­na­dor en­do­llat se­rà di­fí­cil acon­se­guir l’es­tal­vi que du­rant for­ça anys ha fi­gu­rat en­tre els ar­gu­ments per man­te­nir el can­vi d’ho­ra.

Se­gons els es­tu­dis, la mo­di­fi­ca­ció su­po­sa un es­tal­vi ener­gè­tic d’en­tre l’1% i el 5%. Però són xi­fres molt qües­ti­o­na­des i de­pe­nen de ca­da pa­ís i la se­va me­te­o­ro­lo­gia, ge­o­gra­fia o hàbits. El ma­teix Ins­ti­tut per a la Di­ver­si­fi­ca­ció i Es­tal­vi de l’Energia, ens pú­blic ads­crit al Mi­nis­te­ri per a la Tran­si­ció Eco­lò­gi­ca, re­co­neix que tret d’una es­ti­ma­ció que va fer fa anys de 90 mi­li­ons d’eu­ros d’es­tal­vi a les llars –6 eu­ros per ha­bi­tat­ge– “no hi ha in­for­mes ac­tu­a­lit­zats ni ex­pe­ri­èn­ci­es con­tras­ta­des que per­me­tin as­se­gu­rar que el can­vi d’ho­ra por­ti as­so­ci­ats es­tal­vis ener­gè­tics”. “L’im­pac­te eco­nò­mic és pràc­ti­ca­ment mar­gi­nal. Els can­vis d’ho­ra ni te­ni­en sen­tit abans ni en tin­dran ara”, plan­te­ja amb se­gu­re­tat Jo­sé Luis Ca­se­ro, al cap­da­vant d’Ar­hoe-Co­mis­sió Na­ci­o­nal per a la Ra­ci­o­na­lit­za­ció dels Ho­ra­ris Es­pa­nyols. En­ri­que Gar­cía, por­ta­veu de l’OCU, creu que les exi­gèn­ci­es d’efi­ci­èn­cia en il·lu­mi­na­ció, en cli­ma­tit­za­ció, als edi­fi­cis i l’au­to­con­sum “al­te­ren

sig­ni­fi­ca­ti­va­ment” les anà­li­sis ori­gi­nals i que “avui el con­sum global en il·lu­mi­na­ció als do­mi­ci­lis par­ti­cu­lars és bas­tant in­fe­ri­or al d’èpo­ques an­te­ri­ors”.

Ai­xí, fins i tot s’as­pi­ra­ria a es­tal­vis més sig­ni­fi­ca­tius... però fal­ten da­des clares. El que és se­gur és que aquest any se­rà molt més di­fí­cil eco­no­mit­zar. “L’es­tal­vi que­da­rà anul·lat”, diu Ca­se­ro. Tot apun­ta que les fac­tu­res es dis­pa­ra­ran. “Te­le­tre­ba­llant, amb res­tric­ci­ons i sense in­cen­tius per sor­tir, ine­vi­ta­ble­ment afec­ta­rà”, as­se­nya­len fonts de l’ener­gè­ti­ca Bulb. Pre­nent les da­des del pri­mer con­fi­na­ment, cal­cu­len que amb el can­vi d’ho­ra i l’ar­ri­ba­da de l’hi­vern el con­sum elèc­tric pot pu­jar un 20%, en fun­ció de la ta­ri­fa i po­tèn­cia con­trac­ta­da. “Ja ho vam veu­re en l’es­tat d’alar­ma; el con­sum es va dis­pa­rar en 25,72 eu­ros en ha­bi­tat­ges de qua­tre mem­bres i 15,60 eu­ros en els de dos mem­bres”, com­ple­ta Gon­za­lo La­he­ra, co­di­rec­tor del com­pa­ra­dor Se­lec­tra. Sense un con­fi­na­ment to­tal es­pe­ra, en tot cas, que l’im­pac­te

“si­gui menys im­por­tant”.

Tam­bé cal­drà pa­rar aten­ció al gas. “Amb la bai­xa­da de les tem­pe­ra­tu­res, es pro­du­eix un aug­ment a les fac­tu­res per la ca­le­fac­ció. L’im­pac­te de­pen­drà de si es té ca­le­fac­ció elèc­tri­ca, que es no­ta­rà al re­but de la llum, o si se’n té de gas”, re­su­meix La­he­ra. “Per ai­xò la nor­ma­ti­va del te­le­tre­ball és tan ne­ces­sà­ria, per­què el re­par­ti­ment de cos­tos si­gui just”, ex­po­sa Ca­se­ro tot in­ci­dint en l’aug­ment de la des­pe­sa amb el te­le­tre­ball.

Si la pu­ja­da és inevitable, què es pot fer per re­ta­llar-la? Pri­mer, mi­rar el re­but per no pa­gar de més de ba­se. D’una ban­da, sa­ber la po­tèn­cia con­trac­ta­da. “Com més qui­lowatts es tin­guin, més alt se­rà el cost del ter­me fix”, as­se­nya­la La­he­ra. Una fa­mí­lia mit­ja­na pot tenir en­tre 3,45 kW i 5,75 kW, con­cre­ta. A Bulb in­di­quen que de­fi­neix a la vo­ra del 30% del re­but. De l’al­tra, veu­re la ta­ri­fa: si es té un preu fix o dis­cri­mi­na­ció ho­rà­ria –ara les ho­res vall, més ba­ra­tes, se­ran de 22.00 a 12.00, re­cor­den a l’OCU, que ha cre­at un por­tal amb con­sells per pa­gar menys–. En úl­ti­ma ins­tàn­cia, canviar de com­pa­nyia.

Tam­bé hi ha trucs per al dia a dia: man­te­nir la tem­pe­ra­tu­ra es­ta­ble; apa­gar ra­di­a­dors a les ha­bi­ta­ci­ons que no es fan ser­vir, de nit o si no hi ha nin­gú –en aquest cas dis­po­sar de tem­po­rit­za­dors i po­sar-los abans d’ar­ri­bar a ca­sa–; des­con­nec­tar apa­rells en stand by, que es­tal­via 7,5 eu­ros l’any; ren­tar ro­ba a 30 graus, amb un es­tal­vi de 5 cèn­tims per ren­ta­da; op­tar per bom­be­tes led, que con­su­mei­xen deu ve­ga­des menys que les ha­lo­ge­na­des; o aï­llar bé la ca­sa, ac­ció que re­du­eix fins i tot un 30% les fac­tu­res.

L’obra es va po­der veu­re a Sot­heby’s de Lon­dres, No­va

York i Hong Kong des­prés de xiu­xi­ue­jar aques­ta con­tra­se­nya

pre­si­dent eu­ro­peu de Sot­heby’s. La cam­pa­nya de co­mu­ni­ca­ció de l’obra de Banksy va ser in­ten­sa, però res a veu­re amb la re­per­cus­sió que va tenir quan aques­ta pin­tu­ra es va pre­sen­tar per pri­me­ra ve­ga­da fa 15 anys en un es­pai de Not­ting Hill, acom­pa­nya­da de 164 ra­tes vi­ves i cu­es a l’en­tra­da per veu­re-la. Els Cowan, col·lec­ci­o­nis­tes de Lon­dres que li van fa­ci­li­tar el local, es van que­dar l’obra per 15.000 lliu­res al fi­nal de l’ex­po­si­ció.

Des­prés de nou mi­nuts de vi­ves li­ci­ta­ci­ons en­tre cinc postors, la pin­tu­ra es va ven­dre per 7,5 mi­li­ons de lliu­res amb co­mis­si­ons (més de 8,25 mi­li­ons d’eu­ros) a un col·lec­ci­o­nis­ta pri­vat asi­à­tic anò­nim. La ven­da d’aques­ta obra ve un any des­prés del rè­cord que Banksy va acon­se­guir tam­bé a Sot­heby’s amb De­vol­ved Par­li­a­ment (2009) per 9,9 mi­li­ons de lliu­res. Cer­ta­ment par­lem d’un ar­tis­ta que ara ma­teix és hot in the market, però cal­drà veu­re si en un fu­tur aques­tes obres de­ca­uen de les co­tit­za­ci­ons ac­tu­als o, al con­tra­ri, con­ti­nu­en mar­cant rè­cords l’un dar­re­re l’al­tre. Ar­ri­ba­rà a va­ler com un Mo­net?

El con­sum pot ar­ri­bar a créi­xer fins a un 20% si s’hi afe­geix l’en­tra­da en tem­po­ra­da més fre­da

Con­tro­lar la po­tèn­cia i la ta­ri­fa con­trac­ta­da, una de les grans claus per re­duir la des­pe­sa

La pin­tu­ra es va ven­dre per 7,5 mi­li­ons de lliu­res (més de 8 mi­li­ons d’eu­ros)

LLIBERT TEIXIDÓ MICHAEL BOWLES / GETTY IMAGES FOR SOT­HEBY'S

Un dels ar­gu­ments per man­te­nir la mo­di­fi­ca­ció anu­al és un es­tal­vi ener­gè­tic de fins a cinc punts ‘Show me the Mo­net’

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.