El Mo­net de Banksy

La Vanguardia (Català) - Diners - - 10 Diners -

A aquest rit­me, els preus de les pin­tu­res de Banksy su­pera­ran avi­at els de Clau­de Mo­net. Què li pas­sa a aquest mer­cat quan, en ple­na pan­dè­mia, amb to­ta la in­dús­tria de l’art pa­tint els es­tralls pro­vo­cats per la Co­vid-19, el gra­fi­ter per an­to­no­mà­sia d’iden­ti­tat des­co­ne­gu­da ar­ri­ba a preus que, si ens guiés­sim per la lí­nia as­cen­dent de les se­ves co­tit­za­ci­ons en sub­has­ta, d’aquí pocs anys atra­pa­ri­en els del mes­tre im­pres­si­o­nis­ta? Ara com ara, ja s’ha apro­pi­at d’una de les se­ves obres més em­ble­mà­ti­ques per acon­se­guir les se­ves fi­na­li­tats.

Però anem a pams. Di­me­cres a la nit, la ca­sa de sub­has­tes Sot­heby’s va po­sar a la ven­da l’obra Show me the Mo­net que Banksy va cre­ar el 2005. Amb un preu de sor­ti­da d’en­tre 3 i 5 mi­li­ons de lliu­res, aques­ta ra­ra pin­tu­ra a l’oli de 143x143 cm co­pia Le pont ja­po­nais de Mo­net, afe­gint a la idíl·li­ca es­tam­pa que l’ar­tis­ta va pin­tar a Gi­verny un con de tràn­sit i dos car­re­tons de su­per­mer­cat en clara al·lu­sió als ex­ces­sos del con­su­mis­me ac­tu­al, es­pe­ci­al­ment, del mer­cat de l’art.

Es va pro­mo­ci­o­nar com una de les pe­ces es­tre­lla de la sub­has­ta hí­bri­da, fí­si­ca i di­gi­tal, que es va re­trans­me­tre en lí­nia des de Pa­rís i Lon­dres, amb li­ci­ta­ci­ons des de tots els ra­cons del glo­bus. Un mo­del que ara ma­teix sem­bla que es­tà cri­dat a ser, mal­grat tots els in­con­ve­ni­ents que plan­te­ja, re­al­ment el fu­tur!, en pa­rau­les d’Oli­ver Barker,

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.