Un xat per a em­pre­ses

La Vanguardia (Català) - Diners - - 12 Diners -

co­mer­ci­a­lit­za un sis­te­ma de co­mu­ni­ca­ció in­tern que es ca­rac­te­rit­za per un ús in­tu­ï­tiu

“Mal­grat que les se­ves em­pre­ses te­nen con­trac­tat un sis­te­ma de co­mu­ni­ca­ció in­tern, els tre­ba­lla­dors aca­ben uti­lit­zant l’apli­ca­ció WhatsApp per la sen­zi­lle­sa, i in­com­plei­xen el re­gla­ment ge­ne­ral de pro­tec­ció de da­des”, ex­pli­ca Fran­cesc Grau, co­fun­da­dor de Zo­ne­tacts jun­ta­ment amb Edu­ard Ri­fà. És per aques­ta raó que la se­va so­lu­ció Chat­for­ce, amb un fun­ci­o­na­ment sem­blant a la po­pu­lar apli­ca­ció de mis­sat­ge­ria ins­tan­tà­nia, té tant d’èxit se­gons els seus im­pul­sors.

Chat­for­ce va sor­tir al mer­cat el no­vem­bre de l’any pas­sat des­prés d’una in­ver­sió d’uns 125.000 eu­ros apor­tats pels ma­tei­xos fun­da­dors i qua­tre in­ver­sors pri­vats. “Ens di­ri­gim a com­pa­nyi­es de més de 500 tre­ba­lla­dors, ini­ci­al­ment es­pa­nyo­les, però ja obrim mer­cat a Lla­ti­no­a­mè­ri­ca i més en­da­vant vo­lem en­trar en di­fe­rents pa­ï­sos eu­ro­peus”, avan­ça Grau.

Amb seu a Bar­ce­lo­na i un equip de cinc per­so­nes, Zo­ne­tacts pre­veu aca­bar l’any amb una fac­tu­ra­ció d’uns 75.000 eu­ros i mul­ti­pli­car per deu la xi­fra el 2021. El preu de la po­sa­da en mar­xa de Chat­for­ce os­cil·la en­tre els 5.000 i els 10.000 eu­ros, i el cost per tre­ba­lla­dor és d’un mà­xim de 2,5 eu­ros al mes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.