FITXA TÈC­NI­CA Ete­ric Re­si­den­ci­al (Ma­ta­ró)

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 23 - Àlex Clos Ser­veis, zo­nes d'oci i de

Ubi­ca­ció:

Web:

Nom­bre d'ha­bi­tat­ges:

Ti­po­lo­gia:

Zo­nes co­mu­nes: Pis­ci­na al ter­rat i a la plan­ta bai­xa, parcs in­fan­tils, gim­nàs, sa­la gurmet i

Ete­ric Re­si­den­ci­al reu­neix en dos edi­fi­cis ha­bi­tat­ges de dis­seny mo­dern de 2, 3 i 4 dor­mi­to­ris. A més, té 4 àtics amb ter­ras­sa i pis­ci­na pri­va­da

01 01 i 02 Dis­seny i ar­qui­tec­tu­ra 03 Ter­ras­ses so­bre el mar 02 03 02 al car­rer d'Isa­ac Pe­ral, da­vant de la plat­ja de Po­nent de Ma­ta­ró. Pi­sos de 2, 3 i 4 dor­mi­to­ris. I 4 àtics amb ter­ras­sa i pis­ci­na pri­va­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.