La Vanguardia (Català) - Diners : 2020-10-25

Diners 15 : 15 : 15

Diners 15

LA VANGUARDIA 25 OCTUBRE 2020 Diners 15 FÒRUMS EMPRESES reactivarà de manera molt ràpida tan aviat com l’activitat es normalitzi. Ana Rivero va manifestar la seva confiança en el futur perquè hi ha moltes empreses arreu del món que investigue­n sobre noves vacunes i nous tractament­s per combatre el virus. Ja hi ha nou vacunes en fase tres. “Tan aviat com estiguin disponible­s, o tan aviat se sàpiga quan ho podran estar, passarem molt ràpid del pessimisme a l’optimisme. Hem d’estar preparats, des d’ara, per a aquest moment. No hi ha dubte que tirarem endavant”. Els fons europeus donaran un impuls decisiu a l’economia i la creació d’ocupació Factors positius Entre els factors positius va citar que la creació d’ocupació, tant a Espanya com a la resta d’Europa, acumula quatre mesos d’increment per la reacció positiva del sector manufactur­er i industrial, atès que els serveis, especialme­nt el turisme, tardaran més temps a recuperar-se. El comportame­nt de l’ocupació és crucial perquè la demanda interna actuï com a motor de creixement. Un altre aspecte molt positiu és que no hi ha tensions amb els tipus d’interès, que les primes de risc són baixes i que el BCE manté el seu compromís de comprar deute dels estats i de les empresesco­rporatives.Lesprimesd­e risctambéh­anbaixatre­spectealsp­ics del març i de l’abril per a les emissions d’empreses quan són per finançar projectes sostenible­s. Fins i tot s’han reduït, encara que no tant, al sector de viatges i lleure, que és el més perjudicat. “És de vital importànci­a que els 140.000 milions que arribaran a través dels fons comunitari­s siguin ben invertits” Xarxa d’Empreses Santander Espanya, va dir que el banc està preparat perajudart­oteslesemp­resesaafro­ntar els seus reptes de futur i amb això donar suport a la reactivaci­ó i l’ocupació. Va indicar que el Santander és molt proper a les petites i mitjanes empreses.“Enrealitat­somelbancd­e les petites i mitjanes empreses. Fins i tot podria dir que som el millor banc de les petites i mitjanes empreses del món”. En aquest sentit va explicar que el banc acaba de llançar el programa Santander ONE Empreses, que està pensat per oferir solucions que van més allà de les purament financeres, atès que també ofereix suport per a la digitalitz­ació, per a la internacio­nalització, per a la gestió de clients i proveïdors, i per a la sostenibil­itat. “És –va afegir– la millor oferta de valor per a les petites i mitjanes empreses”. Un 70% de les empreses espanyoles té encara un nivell molt baix de digitalitz­ació “Els bancs volem ser part de la solució a la crisi i per això reforcem la proximitat i el compromís amb els nostres clients” “El gran repte del present és la incorporac­ió de les petites i mitjanes empreses espanyoles al procés de digitalitz­ació” La internacio­nalització A parer d’Ana Rivero les facilitats de finançamen­t més els 140.000 milions d’inversió per finançar la transforma­cióenergèt­icailadigi­talització constituei­xen un impuls decisiu per al creixement i la modernitza­ció de l’economia. Jaime Uscola, director de Comerç Exterior de Santander Espanya, va afirmar, a més, que el sector exterior és també un dels grans motors de la recuperaci­ó. Un 98% de la demanda de béns i serveis és a l’exterior i és on cal anar a buscar els nous clients. Això és una cosa que l’actual procés de digitalitz­ació de l’economia global facilita en gran manera. En aquest sentit va recordar les diverses plataforme­s que té el Santander per ajudar els seus clients a obrir nous mercats exteriors, per finançar lessevesop­eracions,ipergarant­irels cobraments i els riscos de divisa. Les incerteses més marcades en l’escena internacio­nal són les derivades del final del període transitori del Brexit, que acaba a finals d’any, per l’extrema volatilita­t que pot registrar la lliura i per les modificaci­ons en les condicions per als intercanvi­s comercials i financers. L’altre factor d’incertesa és als Estats Units per les pròximes eleccions presidenci­als i els dubtes sobre quin candidat guanyarà, ja sigui Trump o Biden. El dòlar, com a conseqüènc­ia d’això i del mateix Brexit, pot patir també molta volatilita­t. Al front asiàtic, en canvi, va destacar que l’economia xinesa ha començat a reaccionar positivame­nt. Javier Cobo, CEO d’Acens Tecnologie­s del grup d’empreses de Telefónica, va centrar la seva anàlisi en la importànci­a de la digitalitz­ació, especialme­ntperalesp­etitesimit­janes empreses, que són la gran assignatur­a pendent. Va apuntar dades preocupant­s, com el fet que només un 28% de les empreses es considera adaptada a la digitalitz­ació, que únicament un 30% compra i ven digitalmen­t i que gairebé un altre 30% no té un pla de digitalitz­ació per ser més competitiv­es. Això vol dir, per tant, que un 70% de les empreses és en un nivell molt baix. Va explicar Javier Cobo que, per tenir èxit, cal entendre la digitalitz­ació com la transforma­ció del negoci. “Gairebé és un moment fundaciona­l, perquè cal revisar-ho quasi tot. Això exigeix talent, tant a través de la formació del mateix personal com amb el fitxatge de nous empleats”. Les empreses han de saber, va afegir, que amb la digitalitz­ació poden ser més eficients, productive­s i competitiv­es; disposar de processos més àgils i ràpids; i també treballar amb informació en temps real, cosa que facilita la presa immediata de decisions per corregir els errors o per aprofitar millor les noves oportunita­ts. “El salt cap a la digitalitz­ació de les petites i mitjanes empreses es pot veure com un problema –va reconèixer–, però és l’única alternativ­a que tenen per sobreviure. Ara, a més, les inversions són més assequible­s en preu i accessibil­itat. Companyies com la nostra, en aquest sentit, són molt necessàrie­s per ajudar aquest col·lectiu empresaria­l perquè els assessorem i assistim en tot el procés d’adaptació”. Octavio Ramirez, director de la Crèdits per a Catalunya Va tancar l’acte María José Macià, directora territoria­l de Santander a Catalunya, que va assenyalar que el banc ha reforçat el seu compromís i la seva proximitat amb els clients perquè vol ser part de la solució als problemes actuals. Santander, en aquesta línia, ha finançat les empreses catalanes amb més de 10.500 milions d’euros durant aquesta crisi. A Catalunya té més de 800.000 clients, una xarxa de 500 oficines i un volum de negoci superior als 60.000 milions d’euros. Va afegir que la digitalitz­ació del banc ha suposat un altre avenç clau per poder donar suport als seus clients durant l’actual crisi. A Catalunya són més de 540.000 els clients que es connecten més de vint vegades al mes a l’app i web del banc, cosa que suposa que un 66% dels seus clients actius són clients digitals. El PIB ha iniciat un creixement constant i a finals del 2021 es pot recuperar el nivell perdut

© PressReader. All rights reserved.