La Vanguardia (Català) - Diners : 2020-10-25

18 Diners : 18 : 18

18 Diners

25 OCTUBRE 2020 LA VANGUARDIA 18 Diners LES CLAUS DEL PODER POLÍTICA ECONÒMICA muta en un contagi financer, la situació seria molt delicada”. Ha expressat la seva preocupaci­ó tant en públic com en privat, tant a Madrid com a Brussel·les. Si es confirmen aquestes pors, seríem davant una crisi de confiança semblant a la de la Gran Recessió del 2008, unida a la pandèmia més gran en un segle i a un col·lapse de la demanda. És a dir, a la crisi sistèmica més gran des del crac del 1929. Una tempesta perfecta amb unes conseqüènc­ies que serien tan grans que no tindrà lloc. Després del que va passar amb Lehman Brothers o amb Grècia, ningú no està tan boig per deixar caure un país com Espanya, ni tan sols s’intervindr­à, com estan suggerint alguns ocells de mal averany. Hi haurà finançamen­t a dojo, perquè és més barat salvar empreses que afrontar una onada de concursos de creditors o pagar milionades per l’atur. El problema pot venir, altrament, dels efectes perversos d’un excés de despesa, igual que fa una dècada, quan va passar per un excés d’austeritat. L’ús desmesurat d’ajuts públics no només salvaria les empreses amb futur, sinó també les que no en tenen. D’aquesta manera es podria crear un exèrcit d’empreses i bancs zombis que malmetrien la competitiv­itat. Tant se val si es gestiona bé o malament, ja que al cap i a la fi el compte de resultats dependria del pare Estat. Una economia intervingu­da i subvencion­ada és el mateix que tenir un equip de futbol amb crosses. És inevitable gestionar malament quan sobren els diners. De fet, el Govern ha deixat de parlar de reformes estructura­ls per centrar-se exclusivam­ent a gastar els ajuts de Brussel·les i els crèdits fàcils i barats del BCE. Sembla que s’han oblidat que un excés de dèficit i de deute és una llosa molt pesada per aixecar el cap en el futur. Recordem el que està passant a l’Argentina. Com va deixar escrit Aristòtil, la virtut –l’areté– és al punt mitjà. La vicepresid­enta Nadia Calviño mira d’allunyar-se de l’austericid­i i del malbaratam­ent, però ho té difícil amb els seus socis de Govern, que han apostat per l’endeutamen­t sense límits convençuts que no es pagarà. Tots els que a la crisi financera del 2008 exigien una austeritat dràstica per guanyar competitiv­itat ara exigeixen al Govern central que gasti sense límits, com si s’acabés el món. El dèficit i el deute públic són els únics salvavides que poden evitar que l’economia i la societat s’enfonsin. Fins i tot el meu amic president de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, reclama a l’Executiu 50.000 milions per salvar empreses. En un tres i no res el relat ha canviat radicalmen­t. Les crítiques al president Pedro Sánchez ja no són que és un malgastado­r i que està hipotecant les futures generacion­s. Ara l’esperonen per la seva inactivita­t a l’hora de gastar. Està aturat, diuen, mentre que les empreses s’enfonsen i els treballado­rs van a l’atur. Cal gastar, gastar, maleïts! Com a la pel·lícula “Més fusta, que és la guerra!”. I cada vegada és més comú sentir les elits del poder: on són els 140.000 milions que ens enviaran des de Brussel·les? Fins i tot l’FMI, el BCE o l’OCDE, que temps enrere van ser els valedors de l’austericid­i, ara es desviuen per repetir als ministres d’Economia que no se’ls acudeixi treure els estímuls a les empreses i els ajuts als treballado­rs, perquè ens n’aniríem tots en orris. Si algú pretén ser prudent, com per exemple els alemanys, han de saber que és pitjor el remei que la malaltia. És lògic que hagin saltat totes les alarmes vermelles amb l’increment de les taxes de morositat. Els germans Marx a Algunes estimacion­s la situen per sobre d’un 15% per efecte de la pandèmia, mentre que l’any passat era en un 4,8%. A mesura que els contagis s’aguditzen i els confinamen­ts es multipliqu­en, les empreses no poden fer front als seus crèdits; d’altres, es calcula unes 100.000, simplement han fet fallida. El mateix passa amb els treballado­rs o autònoms, si cauen els seus ingressos difícilmen­t podran fer front als seus compromiso­s amb els bancs. El governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, ho pot dir més alt, però no més clar: “Si el que va començar sent un problema sanitari es transforma en una crisi econòmica i aquesta l’Oest: LA DADA Una pujada d’un 0,9% al sector públic El Govern central ha decidit que les rendes del sector públic s’incrementi­n el 2021 un 0,9%. Des de pensionist­es fins a alts càrrecs, passant pels funcionari­s de l’Administra­ció central, autonòmica i local. Es tracta d’una pujada notable tenint en compte una inflació negativa i un dèficit públic brutal enmig de la crisi del coronaviru­s. Però...! Cal animar el consum, encara que la recaptació s’hagi enfonsat i l’Estat estigui en fallida. Una economia intervingu­da i subvencion­ada és com un equip de futbol amb crosses Classifica­ts ANUNCIS PER TELÈFON 902 17 85 85 anuncios@godostrate­gies.com &2035(6 ,00 '(0$1'(6 9(1'(6 ,002%,/,­5,(6 &2035(6 &27;(6 Classifica­ts 3,626 &$6(6 , 7255(6 Feina Diversos Motor # %00 à "-0 1 1 10Á %1Á -A†A Szwƒ†A† z ‘XxVX† ƒŒXVX VA† uz‡ ƒA‡z‡ …ŒX …ŒmX†A ƒX†z VX]mxm‹m‘z‡Â ‡|uz lA” Œxzà 1†Á z‡Á zwƒ†A Au Szx‹AVz ‘A Au k†Að xz ” xz uX lASX ƒX†VX† Xu ‹mXwƒzÁ uAwX z ‘m‡o‹Xxz‡ ” ‡X Szx‘XxSX†C A‹XxVmZxVzuX Xu 1†Á z‡ ƒX†‡zxAuð wXx‹XÁ -z† Aukz ‡zwz‡ uz‡ wXsz†X‡ Xx xŒX‡‹†A X‡ƒXSmAumVAV Ð#A‹Œ†AuXð —AÑ ” ƒm‡z‡ Xx Xu Xx‡AxSlX VX SxÁ Á -A†o‡Â šœ™Á 3XuÁ ¢œ œŸœ œž ™™Á ’’’Á ]mxSA‡Sz‡ÁSzw XVm]mSmz‡ Xx‹X†z‡ Sx z Au†XVXVz†X‡Á 3XuÁ ¢œ ¡›ž ›¡ ›™Á 9Xx‹muAVA‡ ƒ†XSm‡A X]X‡ VX %R†A › Ayz‡ X“ƒÁ Œ‹zSAV ” 0X‘m‹Á 9mð ‘mXxVA VmX‹A‡ ” Au‹A 1Á1Á A SA†kz Xwƒ†X‡AÁ sAmwXÖk]‡k†ŒƒÁSzw 9$5,6 ),148(6 5Ô67,48(6 # 0 %1 - 0 # %00 à wƒ†X‡A ]ASlAVA‡ 9Xx‹muAVA‡ ó› Ayz‡ X“ƒÁ ]ASlAVA ‘Xx‹muAVA 9m‘mXxVA VmX‹A‡ ” Au‹A 1Á1 A SA†kz Xwƒ†X‡AÁ sAmwXÖk]‡k†ŒƒÁSzw 9 #3%1 1 ã 0 é ð 1 VX ›™™ w¤Â œ -uAx‹A‡Á 0X]z†wAVA ¡™Á™™™¬ -A†‹mSŒuA† Ÿœ™ ¢™ š š % 1 šÁI < ›ÁI 13 1 - 03 4 0 ?%# 1 "- %0 ƒA†A xVz††AÁ wƒ†X‡A ASlAVA‡ 9Xx‹muAVA‡ 9m‘mXxVA VmX‹A‡ ” Au‹A 1Á1Á 9 Aà sAmwXÖk]‡k†ŒƒÁSzw › "A‡mX‡ -XV†A š™™ XSÁ mkŒA uuŒwÂSzx†XŒmRz‡SÁŸ Ÿšž¢Ÿ¢¢ %"-0%

© PressReader. All rights reserved.