Uni­ver­si­tats: els pro­fes­sors es fan grans

Un es­tu­di ad­ver­teix de la re­duc­ció d’ocu­pa­ció i la fal­ta de re­lleu ge­ne­ra­ci­o­nal

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - CARINA FARRERAS Barcelona

Les uni­ver­si­tats ca­ta­la­nes apa­guen focs: els pro­fes­sors es fan grans, no n’en­tren de jo­ves, es re­du­ei­xen les plantilles i em­pit­jo­ren les con­di­ci­ons la­bo­rals, amb més con­trac­ta­ció ex­ter­na, més tem­po­ra­li­tat, més con­trac­tes a temps par­ci­al i menys re­tri­bu­ció eco­nò­mi­ca. Ai­xí re­tra­ta la dra­mà­ti­ca si­tu­a­ció l’es­tu­di El pro­fes­so­rat uni­ver­si­ta­ri a Ca­ta­lu­nya, con­fec­ci­o­nat per l’Ob­ser­va­to­ri del Sis­te­ma Uni­ver­si­ta­ri, ela­bo­rat per Ori­ol Ar­cas, Jor­di Mir, Ve­ra Sa­cristán i Pau­la Ve­ci­a­na. Les con­clu­si­ons des­ta­quen tam­bé la di­fi­cul­tat dels jo­ves per tre­ba­llar de ma­ne­ra es­ta­ble a la uni­ver­si­tat i la ine­vi­ta­ble fu­ga cap a cen­tres es­tran­gers.

El gruix de la plan­ti­lla de pro­fes­so­rat do­cent i d’in­ves­ti­ga­ció (PDI) de les uni­ver­si­tats ca­ta­la­nes es va des­pla­çant len­ta­ment però in­e­xo­ra­ble­ment cap a l’úl­ti­ma eta­pa de la vi­da laboral i no hi en­tren jo­ves, que són els que pro­por­ci­o­nen més pro­duc­ció i pu­bli­ca­ció ci­en­tí­fi­ca. Se­gons les da­des, en deu anys, el per­cen­tat­ge de PDI que te­nen menys de 40 anys s’ha re­du­ït 8 punts (del 30 al 22 per cent) men­tre que els ma­jors de 50 anys han aug­men­tat del 36% al 46% ac­tu­al. Els do­cents i in­ves­ti­ga­dors que te­nen en­tre 30 i 40 anys han dis­mi­nu­ït del 25% al 19,5% i els que te­nen menys de 30 anys s’han re­du­ït gai­re­bé a la mei­tat (del 5% al 2,5%).

En al­gu­nes uni­ver­si­tats les xi­fres d’en­ve­lli­ment són in­qui­e­tants. A la Uni­ver­si­tat de Barcelona (UB), el 77,5% del per­so­nal do­cent i in­ves­ti­ga­dor per­ma­nent (2.302 per­so­nes) té més de 50 anys, men­tre que no­més un 1,99% és me­nor de 40 anys, se­gons da­des pro­por­ci­o­na­des per la ma­tei­xa uni­ver­si­tat.

Fran­cis­co Mo­ren­te, vi­ce­rec­tor per­so­nal aca­dè­mic de la Uni­ver­si­tat Au­tò­no­ma de Barcelona (UAB), afir­ma que el pro­ble­ma del re­lleu ge­ne­ra­ci­o­nal a les uni­ver­si­tats “és molt greu”. Els pro­fes­sors que es van in­cor­po­rar als anys se­tan­ta i vui­tan­ta, quan es van cre­ar mol­tes fa­cul­tats a Ca­ta­lu­nya, es­tan ar­ri­bant a l’edat de ju­bi­la­ció. Els prò­xims anys es pre­veu una gran sor­ti­da de pro­fes­sors que hau­ran fet en­tre 65 i 70 anys, l’edat obli­ga­da de ju­bi­la­ció.

A la UAB, el PDI per­ma­nent el desem­bre del 2015 as­cen­dia a 1.337 pro­fes­sors, dels quals prop de mil te­nen més de 50 anys d’edat i no-

POCS JO­VES Gai­re­bé la mei­tat de la plan­ti­lla, de di­fí­cil crei­xe­ment, té més de 50 anys

JU­BI­LA­CI­ONS PRE­VIS­TES

El 77% del PDI per­ma­nent de la UB su­pera els 50 anys, i un 2% no ar­ri­ba als 40

més 8 en te­nen menys de 40. “Cal­dria in­jec­tar re­cur­sos en el sis­te­ma per­què s’afa­vo­rís la con­trac­ta­ció de pro­fes­so­rat jo­ve. Es trac­ta de ga­ran­tir el re­lleu i re­ver­tir els efec­tes de la cri­si”.

En els úl­tims deu anys, la plan­ti­lla a les uni­ver­si­tats s’ha re­ta­llat un 23%, se­gons l’es­tu­di que me­su­ra aques­ta xi­fra en ter­mes d’efec­tius equi­va­lents a temps com­plet (ETC), que in­di­ca la di­men­sió de la plan­ti­lla com si to­ta tre­ba­llés a temps com­plet. Aquest des­cens és a cau­sa de di­ver­sos fac­tors. No s’han subs­ti­tu­ït les pla­ces de les ju­bi­la­ci­ons per­què du­rant uns anys el Mi­nis­te­ri d’Edu­ca­ció va fi­xar la ta­xa de re­po­si­ció en el 10%. Tot i ai­xò, les pla­ces que sur­ten a con­curs so­len gua­nyar-les in­terins. “Per tant –in­di­ca Mo­ren­te–, no s’hi gua­nyen llocs de tre­ball, si­nó que es man­te­nen”. La Ge­ne­ra­li­tat va per­me­tre obrir una via laboral, no fun­ci­o­na­ri­al, però li­mi­tant-la al 50% de la re­po­si­ció, in­su­fi­ci­ent a pa­rer dels vi­ce­rec­tors con­sul­tats.

En el des­cens de plan­ti­lla tam­bé hi in­flu­eix la re­duc­ció dràs­ti­ca de con­trac­tes pre­doc­to­rals i post­doc­to­rals dels jo­ves in­ves­ti­ga­dors que as­pi­ren a con­so­li­dar la se­va car­re­ra com a do­cents a la uni­ver­si­tat. I la no re­no­va­ció de més de 500 pro­fes­sors as­so­ci­ats l’any 2010, se­gons Ve­ra Sa­cristán, au­to­ra de l’in­for­me i pro­fes­so­ra de Ma­te­mà­ti­ques de la

UPC. El Go­vern es­pa­nyol va per­me­tre el 2015 re­po­sar el 50% de les ju­bi­la­ci­ons re­gis­tra­des el 2014. La ta­xa de re­po­si­ció d’aquest any ja és del 100% so­bre les ju­bi­la­ci­ons i per­so­nal en ex­ce­dèn­cia.

“Les li­mi­ta­ci­ons le­gals i eco­nò­mi­ques di­fi­cul­ten un re­lleu ge­ne­ral que és ur­gent”, ma­ni­fes­ta Mi­quel So­ri­a­no, vi­ce­rec­tor de per­so­nal aca­dè­mic de la Uni­ver­si­tat Po­li­tèc­ni­ca de Ca­ta­lu­nya (UPC). “Ara anem apa­gant focs. Les no­ves pla­ces es col·lo­quen en de­par­ta­ments que van mala­ment, però els que van bé tam­bé en­ve­llei­xen. I per llei no po­dem créi­xer en pro­fes­sors as­so­ci­ats, co­sa que ens por­ta­rà a con­si­de­rar en els cam­pus la con­ti-

nu­ï­tat d’al­gu­nes ti­tu­la­ci­ons amb pocs alum­nes”, con­clou.

El 2014 els efec­tius es­ta­bles (fun­ci­o­na­ris o con­trac­tats per­ma­nents) as­cen­di­en al 49%, co­sa que con­tra­vé l’úl­ti­ma mo­di­fi­ca­ció de la LOU (llei or­gà­ni­ca d’Uni­ver­si­tats), que es­ta­bleix un mí­nim al per­so­nal do­cent es­ta­ble, si­tu­ant-lo en el 60% del to­tal. Ara, per tant, se si­tua 11 punts per so­ta de la llei. “El pro­fes­sor as­so­ci­at, la ma­jo­ria amb con­trac­tes tem­po­rals, té una fun­ció clara per­què apor­ta la se­va ex­pe­ri­èn­cia pro­fes­si­o­nal als alum­nes, però si es con­ver­teix en una ma­ne­ra d’aba­ra­tir les plantilles es per­ver­teix el sis­te­ma”, ex­pli­ca el vi­ce­rec­tor So­ri­a­no.

L’in­for­me in­di­ca la for­ta re­duc­ció del fun­ci­o­na­ri­at, que cau del 52% del to­tal de PDI al 37% des del 2004 al 2014. “El fet que l’es­ta­bi­lit­za­ció de plantilles se­guei­xi la via laboral i no fun­ci­o­na­ri­al té un cost res­pec­te a la ta­xa de re­po­si­ció en la pro­mo­ció del PDI del fun­ci­o­na­ri”, apun­ta So­ri­a­no. Si la plan­ti­lla con­ti­nua bai­xant cal­drà con­si­de­rar, se­gons in­di­quen a les uni­ver­si­tats, l’aug­ment de rà­tio de les clas­ses te­ò­ri­ques i la pos­si­bi­li­tat que els doc­to­rats as­sis­tei­xin els pro­fes­sors a les clas­ses.

La UPC té 85 per­so­nes menors de 40 anys so­bre una plan­ti­lla de pro­fes­sors i in­ves­ti­ga­dors per­ma­nents de 1.596. El gruix se si­tua per so­bre dels 50 anys (1.050 per­so­nes). En can­vi, la UPF, com cor­res­pon a una uni­ver­si­tat jo­ve, mos­tra sig­nes de més jo­ven­tut. L’any 2014 els dos mi­lers do­cents i in­ves­ti­ga­dors te­ni­en una edat mit­ja­na de 41,8 anys. Gai­re­bé el 60% del per­so­nal té l’edat desit­ja­ble, en­tre 30 i 50 anys, men­tre que un 20% te­nen menys de 30.

Fi­nal­ment, en ter­mes re­als, l’evo­lu­ció de les re­tri­bu­ci­ons ha anat a la bai­xa. El 2015 els ca­te­drà­tics van co­brar un 83% del que el 1991 es va fi­xar com a as­sig­na­ció jus­ta.

LA VAN­GUAR­DIA

FONT: OSU (Ob­ser­va­to­ri del Sis­te­ma Uni­ver­si­ta­ri)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.