No fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - News -

1 La vi­da que aprenc 1/10

Car­les Cap­de­vi­la, Ar­cà­dia. Ar­tícu­los que in­clu­yen al­guno per­so­nal so­bre có­mo afron­tar el cán­cer

2 La gran te­ran­yi­na 2/13

Ro­ger Vin­ton, Pe­ris­co­pi. Aná­li­sis so­bre los lob­bies que mar­can las pau­tas de la so­cie­dad ca­ta­la­na

3 Tau­la i ba­rra 3/10

Quim Monzó, Li­bros de Van­guar­dia. De­sen­fa­da­dos tex­tos so­bre co­mer y be­ber

4 Mo­ros i ca­ta­lans 7/2

Do­lors Bra­mon, Pòr­tic. La his­to­ria de los sa­rra­ce­nos en Ca­ta­lun­ya se alar­gó has­ta el si­glo XVII

5 No­més se­ran qua­tre go­tes 5/14

Mònica Usart, Brid­ge. La me­teo­ró­lo­ga de 8tv ex­pli­ca se­cre­tos y cu­rio­si­da­des de es­ta cien­cia

6 Ara co­me­nça tot –/3

Lluis Ho­mar, Ara Lli­bres. Las me­mo­rias de un ac­tor que qui­so ser Mar­lon Bran­do

7 In­te­rès d’Es­tat 8/2

Al­bert Pont, Vie­na. Ca­ta­lun­ya, con un 19% de PIB, no re­ci­be de Es­pa­ña el di­ne­ro que le co­rres­pon­de­ría

8 No sóc el meu ADN 4/4

Ma­nel Es­te­ller, La Ma­gra­na. La epi­ge­né­ti­ca pue­de pre­ve­nir el de­sa­rro­llo de enfermedades

9 Ca­bò­ries des d’una gal.là­xia ben llun­ya­na 6/2

Ger­mà Bel, Pòr­tic. Ar­tícu­los so­bre la in­ca­pa­ci­dad del Es­ta­do es­pa­ñol de ges­tio­nar Ca­ta­lun­ya

10 9 me­sos des de dins N/–

Eduard Gra­ta­cós/Car­me Es­ca­les, Co­lum­na. Se­gui­mien­to de un em­ba­ra­zo se­ma­na a se­ma­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.