Fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - News -

1 So­ta l’ai­gua 2/4

Pau­la Haw­kins, La Cam­pa­na. Ju­les se po­ne a la ta­rea de des­ci­frar la mis­te­rio­sa muer­te de su her­ma­na

2 In­di­vi­dus com no­sal­tres 1/2

Fe­rran To­rrent, Co­lum­na. El tsu­na­mi po­lí­ti­co va­len­ciano, vis­to por el pe­rio­dis­ta Marc Sen­dra

3 No­sal­tres dos 3/13

Xa­vier Bosch, Co­lum­na. Kim y Laura, de mun­dos di­fe­ren­tes, in­ten­tan una amis­tad que sea de ver­dad

4 Rosa de cen­dra 5/15

Pi­lar Raho­la, Co­lum­na. Las sin­gla­du­ras de tres per­so­na­jes en la Bar­ce­lo­na de la Se­ma­na Trá­gi­ca

5 Quan arri­ba la pe­nom­bra 9/10

Jau­me Cabré, Proa. Cuen­tos del au­tor de ‘Jo con­fes­so’, un via­je a los rin­co­nes os­cu­ros del al­ma

6 Un ho­me cau 6/14

Jor­di Bas­té y Marc Ar­ti­gau, Rosa dels Vents. Un de­tec­ti­ve in­ves­ti­ga una des­apa­ri­ción en la Bar­ce­lo­ne­ta

7 La subs­tàn­cia del mal N/–

Lu­ca D’An­drea, Rosa dels Vents. Un do­cu­men­ta­lis­ta in­ves­ti­ga un mons­truo­so cri­men en el Ti­rol

8 Els vells amics 4/17

Síl­via So­ler, Co­lum­na. Cin­co ami­gos ha­cen un via­je a Pa­rís que les mar­ca pa­ra siem­pre

9 El que et di­ré quan et tor­ni a veu­re 7/12

Al­bert Es­pi­no­sa, Gri­jal­bo. Un pa­dre y un hi­jo em­pren­den jun­tos una bús­que­da por el pa­sa­do

10 La sen­yo­ra Stend­hal 10/20

Ra­fael Na­dal, Co­lum­na. La his­to­ria de una fa­mi­lia re­pu­bli­ca­na de Gi­ro­na hu­mi­lla­da tras la gue­rra

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.