Fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - News -

1 Sota l’ai­gua 1/6

Pau­la Haw­kins, La Cam­pa­na. Ju­les se po­ne a la ta­rea de des­ci­frar la mis­te­rio­sa muer­te de su her­ma­na

2 In­di­vi­dus com no­sal­tres 2/4

Fe­rran To­rrent, Co­lum­na. El tsu­na­mi po­lí­ti­co va­len­ciano, vis­to por el pe­rio­dis­ta Marc Sen­dra

3 No­sal­tres dos 3/15

Xa­vier Bosch, Co­lum­na. Kim y Lau­ra, de mun­dos di­fe­ren­tes, in­ten­tan una amis­tad que sea de ver­dad

4 Ro­sa de cen­dra 4/17

Pi­lar Raho­la, Co­lum­na. Las sin­gla­du­ras de tres per­so­na­jes en la Bar­ce­lo­na de la Semana Trá­gi­ca

5 La subs­tàn­cia del mal 6/3

Lu­ca D’An­drea, Ro­sa dels Vents. Un do­cu­men­ta­lis­ta in­ves­ti­ga un mons­truo­so cri­men en el Ti­rol

6 Els coixi­nets 8/2

Joan Ma­ria Mo­rros, Co­lum­na.Un gru­po de cua­ren­to­nes se jun­tan cada tan­to pa­ra re­no­var la amis­tad

7 Un ho­me cau 7/16

Jor­di Bas­té y Marc Ar­ti­gau, Ro­sa dels Vents. Un de­tec­ti­ve in­ves­ti­ga una des­apa­ri­ción en la Bar­ce­lo­ne­ta

8 Quan arri­ba la pe­nom­bra 5/12

Jau­me Cabré, Proa. Cuen­tos del au­tor de ‘Jo con­fes­so’, un via­je a los rin­co­nes os­cu­ros del al­ma

9 Dies de plu­ja N/–

K. Ove Knaus­gård, L’Al­tra. El au­tor no­ve­la su épo­ca en Ber­gen en don­de a los 20 años es­tu­dió es­cri­tu­ra

10 La sen­yo­ra Stend­hal 10/22

Ra­fael Na­dal, Co­lum­na. La his­to­ria de una fa­mi­lia re­pu­bli­ca­na de Gi­ro­na du­ran­te la pos­gue­rra

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.