Palau Re­que­sens

La Vanguardia - Culturas - - Libro|s -

Són els ulls de Martí de Ri­quer: la llum cò­ni­ca ens aca­ra amb l’em­but cap­gi­rat de tants se­gles. La fos­cor de to­rrat­xa ha pro­jec­tat les om­bres més en­llà d’un mi­rall de cla­rors en­te­la­des. Tots ens diem el nom del cin­gle del pas­sat, la ca­vor­ca dels ai­res que un vent de foc es­pol­sa. Tres vol­tes l’es­par­ver, tam­bé tres vol­tes l’àgui­la ha vist, del cel es­tant, l’es­pur­ne­jar dels mots.

I aque­lles veus me­tàl·li­ques, ro­ga­llo­ses o ver­nes, te­nen el so pui­xant d’un ba­tall de cam­pa­na: la cam­pa­na del Temps, la To­ma­sa d’al­gu­na ca­te­dral neo­gò­ti­ca en vers, aquest mur­mu­ri fet de veus es­mun­ye­dis­ses i tan ne­tes al­ho­ra com el crit clar del cel de pri­ma­ve­ra. L’ajus­ta­ment dels mots, l’ajus­ta­ment dels és­sers, el con­ci­li de fla­mes que l’oba­ga es­bar­geix la veu dels temps col­gats, es­de­vin­gu­da un or­de: som l’es­pill de les llums que ens en­ce­nen la veu.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.