No fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Antivirales -

1 Bon dia, són les vuit! 1/6

An­to­ni Bas­sas, Des­tino. El co­mu­ni­ca­dor re­cuer­da sus años en ‘El ma­tí de Ca­ta­lun­ya Rà­dio’

2 Ope­ra­ció ur­nes 3/13

Xa­vi Te­dó y Laia Vi­cens, Co­lum­na. La ope­ra­ción clan­des­ti­na que po­si­bi­li­tó el re­fe­rén­dum del 1-O

3 D’he­rois i traï­dors 2/2

San­ti Vila, Pòr­tic. El au­tor des­gra­na los erro­res de los so­be­ra­nis­tas y el Go­bierno es­pa­ñol en el ‘pro­cés’

4 La in­va­sió dels ro­bots i al­tres... 4/3

Xa­vier Sa­la i Mar­tin, Ro­sa dels Vents. El au­tor ex­pli­ca la eco­no­mía en tér­mi­nos di­vul­ga­ti­vos

5 No hi ha res tan te­rri­ble 6/2

Ra­fael San­tan­dreu, Ro­sa dels Vents. Ma­nual sen­ci­llo pa­ra dis­fru­tar más in­ten­sa­men­te de la vi­da

6 Dies que du­ra­ran anys 7/5

Jor­di Bo­rràs, Ara Lli­bres. Fo­tos del re­fe­rén­dum del 1-O y de las ten­sio­nes ge­ne­ra­das en al­gu­nos pun­tos

7 La con­fa­bu­la­ció dels irres­pon­sa­bles 5/14

Jor­di Amat, Ana­gra­ma. Por qué el con­sen­so en­tre Ca­ta­lun­ya y el Es­ta­do ha sal­ta­do por los ai­res

8 La pe­núl­ti­ma bon­dat 8/3

Jo­sep Ma­ria Es­qui­rol, Qua­derns Cre­ma.En­sa­yo so­bre có­mo vi­vir, pen­sar y amar pro­ve­cho­sa­men­te

9 Les cla­ve­gue­res de l’Es­tat N/–

Jaume Grau, Ca­te­dral. Las ma­nio­bras del go­bierno Ra­joy pa­ra neu­tra­li­zar a sus ad­ver­sa­rios po­lí­ti­cos

10 Nou ho­me­nat­ge a Ca­ta­lun­ya N/–

Vi­ce­nç Par­tal, Ara Lli­bres. La pe­que­ña his­to­ria de los pro­ta­go­nis­tas del ‘pro­cés’

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.